ประกาศเขตช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง8จ.

ที่มา:สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.


ประกาศเขตช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง8จ. thaihealth


แฟ้มภาพ


ปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 8 จังหวัด


 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 8 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร ศรีสะเกษ นครราชสีมา มหาสารคาม ตราด และชลบุรี รวม 18 อำเภอ 65 ตำบล 470 หมู่บ้าน โดยจ.พิษณุโลก ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) ในอำเภอวัดโบสถ์ รวม 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน จ.อุตรดิตถ์ ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) ในอำเภอท่าปลา รวม 2 ตำบล 15 หมู่บ้าน จ.พิจิตร ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) ในอำเภอสากเหล็ก รวม 4 ตำบล 17 หมู่บ้าน จ.ศรีสะเกษ ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองจันทร์ อำภอขุขันธ์ อำเภอไพรบึง อำเภอศรีรัตนะ อำเภอขุนหาญ และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ รวม 16 ตำบล 126 หมู่บ้าน จ.นครราชสีมา ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอสูงเนิน และอำเภอพระทองคำ จ.มหาสารคาม ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวาปีปทุม และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย รวม 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน จ.ตราด ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ และอำเภอเมืองตราด รวม 23 ตำบล 154 หมู่บ้าน จ.ชลบุรี ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) ในอำเภอเกาะสีชัง รวม 1 ตำบล 7 หมู่บ้าน


          ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยสนับสนุนการแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปภ. ได้ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้งไว้ล่วงหน้าครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการจัดชุดปฏิบัติการสำรวจข้อมูลสถานการณ์น้ำ ข้อมูลแหล่งน้ำและประมาณการใช้น้ำในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ รวมถึงสำรวจและจัดทำบัญชีแหล่งน้ำ ควบคู่กับการปรับปรุงบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งให้เป็นปัจจุบัน อีกทั้งตรวจสอบภาชนะกักเก็บน้ำให้ใช้การได้เพียงพอ พร้อมกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคที่เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ ส่วนเกษตรกรให้ปรับวิถีทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง


 

Shares:
QR Code :
QR Code