ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการ “บุหรี่”

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการ
“บุหรี่”
ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่องประกาศงานจ้างเหมาออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการ “บุหรี่” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้ดำเนินงาน สำหรับงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ได้สรุปผลการคัดเลือก ดังนี้
บริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2555
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code