ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทเพื่อบริการรถยนต์รับ – ส่ง ผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทเพื่อบริการรถยนต์รับ – ส่ง
ผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21
ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่องประกาศเปิดรับคัดเลือกบริษัทเพื่อบริการรถยนต์รับ – ส่งผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยทางคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้สรุปการคัดเลือกดังต่อไปนี้

บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกคือ บริษัท ไทยเอ็มไอซีอี จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2556
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ