ประกาศธรรมนูญสุขภาพสงฆ์แห่งชาติ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ประกาศธรรมนูญสุขภาพสงฆ์แห่งชาติ thaihealth


ประกาศธรรมนูญสุขภาพสงฆ์แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ในทุกระดับ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาเถรสมาคมมอบหมายให้พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมในการประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 เพื่อส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ในทุกระดับ และส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม โดยการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพเพื่อความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพดี วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข (2560-2569) โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปีที่ 10 พร้อมด้วย พระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ ผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี จำนวน 2,000 กว่าคน โดยความร่วมมือของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นต้น โดยจัดงานเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี


พระพรหมวชิรญาณอ่านประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยกล่าวถึง ที่มา เป้าหมายการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 3 ประเด็นสำคัญคือ พระสงฆ์ กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย ชุมชนและสังคมกับการดูแลอุปัฏฐาก พระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย และบทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม โดยยึดหลักการทางธรรมนำทางโลก ผ่านมาตรการดำเนินการ 5 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ข้อมูล การพัฒนา การบริการสุขภาพ และการวิจัย เพื่อสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา ของพระสงฆ์ ชุมชน และสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข ภายในระยะเวลา 10 ปี


ทั้งนี้ ในพิธีเปิดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ยังมีการลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยมีพระราชวรมุนี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมงคลธรรมวิธาน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ประธานคณะกรรมการติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติร่วมเป็นสักขีพยาน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ