ประกาศขยายเวลารับแผนธุรกิจด้านสุขภาพ

* ขยายเวลารับแผนธุรกิจด้าน สุขภาพ ถึงวันที่ 30 เมษายน
สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) เชิญชวนคนไทยร่วมสร้างกิจการเพื่อพัฒนา

สังคมไทยไปด้วยกัน หลังจากวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ หลายคนเสียบ้าน เสียทรัพย์สิน เสียโอกาส ในการทำมาหากิน หมดเรี่ยวแรงที่จะเดินต่อไป แต่ สกส. เชื่อว่า คนไทยยังไม่ไร้ซึ่งความหวังและพลังแห่งความคิด สกส.เปิดโอกาสให้คนไทยได้ลุกขึ้นยืนอีกครั้ง กับไอเดียการทำกิจการเพื่อสังคม ที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ขอเชิญผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจอยากทำ กิจการเพื่อสังคม (social enterprise) ส่งแนวคิดแผนธุรกิจการดำเนินกิจการเพื่อสังคมของคุณ ที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการแก้ไขหรือพัฒนาปัญหาทางด้าน การเรียนรู้ และ สุขภาพ ในชุมชุนและสังคมของท่าน ร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกกิจการเพื่อสังคมประเทศไทยไปกับเรา กับโครงการ “ร่วมสร้างกิจการให้มั่นคง พัฒนาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”

คำจำกัดกิจการเพื่อสังคมด้านสุขภาพ

กิจการเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้อง ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย (health for all)

โดยการสนับสนุน แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านการให้ความรู้และคำปรึกษา ผู้สมัครที่มีแนวคิดที่เป็นประโยชน์และสร้างผลกระทบในทางที่ดีต่อสังคม จะได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนธุรกิจและการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระยะเวลา 3 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากแผนธุรกิจse ของคุณได้รับการคัดเลือก เราจะมีทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำแนะนำตลอดโครงการ
  2. ด้านเงินลงทุน แผนธุรกิจse ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 แผนต่อประเด็น จะได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินการ จำนวน 100,000 บาทต่อแผน นอกจากคำแนะนำจากทีมที่ปรึกษาที่คุณจะได้รับตลอดโครงการเป็นเวลา 3 เดือน คุณจะได้เข้าร่วมกิจกรรมพบผู้สนับสนุน (matching event) และได้มีโอกาสนำเสนอกิจการของคุณ เพื่อต่อยอดให้ยั่งยืนต่อไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นรายบุคคลหรือนิติบุคคล กลุ่มละไม่เกิน 3 คน
  2. มีเป้าหมายชัดเจนในการดำเนินกิจการเพื่อสังคม(social enterprise) เพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อม ในประเด็นต่างๆที่จะดำเนินการ
  3. สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจกิจการเพื่อสังคม (social enterprise business plan) ได้ตลอดระยะเวลา 3 วัน
  4. สามารถดำเนินกิจการเพื่อสังคมได้ทันทีหากแผนธุรกิจได้รับการคัดเลือก
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณาตรวจสอบที่ www.tseo.or.th
Shares:
QR Code :
QR Code