ประกาศขยายระยะเวลาครั้งที่ ๒ โครงการบริการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ และพัสดุ Sage 300 ERP และค่าบริการบำรุงรักษาโปรแกรมต่อพ่วง (Customized Programs) โดยวิธีคัดเลือก ด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Shares:
QR Code :
QR Code