ประกันสังคมจับมือรพ.จุฬาภรณ์รักษา 2 โรคสำคัญ

ที่มา : ไทยรัฐ 


ประกันสังคมเจ๋ง จับมือ รพ.จุฬาภรณ์ รักษา 2 โรคสำคัญ thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณสุขและสุขภาพผู้ประกันตน จับมือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย รพ.จุฬาภรณ์ ดูแลโรคหัวใจและหลอดเลือดแก่ผู้ประกันตนกว่า 12.8 ล้านคน


พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการรักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการ รพ.จุฬาภรณ์ กับนายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ให้บริการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด 7 หัตถการ ที่ รพ.จุฬาภรณ์ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน มีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมพิธี


พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมรวม 12,840,493 คน เจ็บป่วยด้วยโรคนี้สูงขึ้น จึงต้องให้ผู้ประกันตนได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล เพื่อให้แรงงานในระบบมั่นใจยามเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ย 7,000 ล้านบาทต่อปี เฉพาะในปี 2557 มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มากถึง 54,530 คน เฉลี่ยวันละ 150 คน ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทรัพยากรในวัยทำงาน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกันสังคมมีโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ คอยดูแลรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย ส่วนที่ทำความ ร่วมมือกับ รพ.จุฬาภรณ์ จะเป็นในส่วนของโรคหัวใจและหลอดเลือด เพราะที่นี่มีการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย


พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวอีกว่า ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่ รพ.จุฬาภรณ์ โดยให้บริการตรวจรักษาประกอบด้วย การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน การศึกษาสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ การจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างภาพ 3 มิติ การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวรชนิดสองห้อง การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจถาวรและใส่เครื่องสมานฉันท์หัวใจ ในภาวะหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลต้นสังกัดของผู้ประกันตนสามารถส่งตัวเข้าไปรักษา หรือผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยโรคนี้เข้ารับการรักษาด้วยตัวเอง ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา และไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน เมื่อมีการส่งตัวกลับไปรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลต้นสังกัด


ด้าน ศ.นพ.นิธิกล่าวว่า บุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รพ.จุฬาภรณ์มีเป้าหมายในการพัฒนาความเป็นเลิศด้านบริการการแพทย์ สาธารณสุข ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสนองพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระองค์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เดิมทีที่นี่จะเน้นให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง แต่ทรงให้ขยายการรักษาโรคหัวใจและผู้ป่วยทั่วไปด้วย โดยรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและหัวใจครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสุขภาพหัวใจจนถึงการผ่าตัด ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกันด้วยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียวเครื่องแรกในอาเซียน เนื่องจากโรคนี้หากได้รับการตรวจรักษาอย่างรวดเร็ว แม่นยำ จะทำให้สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ

Shares:
QR Code :
QR Code