ประกวดราคาซื้อระบบมัลติมีเดียพร้อมบริการติดตั้ง พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ห้อง green ชั้น B1 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code