ประกวดราคาจ้างผลิตและสื่อสารข้อมูลสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อให้ทุกคนในสังคมไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน (กาย จิต ปัญญา สังคม) ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code