ประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์ประเด็นสร้างเสริมสุขภาวะ สำหรับเครื่องฉายภาพสามมิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code