ประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาสื่อโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล โครงการลดแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code