ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบบมิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล (Digital Meter System) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code