ปภ. เตือนฉลองออกพรรษาอย่างมีสติ

เมาแล้วขับ เกิดอุบัติเหตุ ความสุขหรือความสูญเสีย

ปภ. เตือนฉลองออกพรรษาอย่างมีสติ 

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนประชาชนที่งดเหล้าเข้าพรรษา และวางแผนที่จะเฉลิมฉลอง  โดยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันออกพรรษา  ควรดื่มอย่างมีสติ และปฏิบัติตามมาตรการเมาไม่ขับอย่างเคร่งครัด  หากดื่มจนรู้สึกว่ามีอาการมึนเมา  ไม่ควรขับรถด้วยตนเองอย่างเด็ดขาด  ให้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ หรือรถแท็กซี่จะปลอดภัยมากกว่า  กรณีที่ไปด้วยกันหลายคน  ควรให้ผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้ขับรถแทน  เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุมาจากเมาแล้วขับ สำหรับโทษของผู้ที่เมาแล้วขับ  จะถูกจำคุก ๑๐ ปี  ปรับสูงสุด ๒๐๐,๐๐๐ บาท  หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิต

 

          นายอนุชา  โมกขะเวส  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า  ในวันออกพรรษาเป็นวันที่ผู้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา ๓ เดือน  มักถือโอกาสนี้เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลอง  จึงมีความเสี่ยงสูงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จึงขอเตือนประชาชนที่วางแผนการเฉลิมฉลอง  โดยการดื่มแอลกอฮอล์  ควรดื่มอย่างมีสติ  ซึ่งฤทธิ์ของการดื่มเหล้า ๒ แก้ว หรือเบียร์เกิน ๒ กระป๋องเล็ก เทียบเท่ากับแอลกอฮอล์ ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะส่งผลให้ผู้ดื่มเกิดอาการมึนเมา  สูญเสียความสามารถในการควบคุมตนเอง  สมรรถนะในการขับรถลดลง  ปฏิกิริยาในการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ช้าลงประสิทธิภาพในการมองเห็นและการได้ยินลดลง  อีกทั้งเกิดความคึกคะนอง  โดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะอาจมีพฤติกรรมไม่ป้องกันตนเอง  เช่น  ขับขี่รถด้วยความเร็วสูง  ไม่สวมหมวกนิรภัย  ฝ่าฝืนกฎจราจร  ขับรถย้อนศร  ขับรถกระชั้นชิด  และขับรถส่ายไปมา  เป็นต้น  ซึ่งอาจทำให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

          ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น  ควรปฏิบัติตามมาตรการเมาไม่ขับอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๕๐  (ฉบับที่ ๗) ได้ระบุโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนเมาแล้วขับ หากถูกตรวจพบมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี  ปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  อีกทั้งยังถูกพักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า ๒ เดือน  ทำงานบริการสังคม ๑๒ ๔๘ ชั่วโมง  รวมทั้งการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานคุมประพฤติ  กรณีผู้ขับขี่เมาแล้วขับและทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บ  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งศาลสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน  และหากเมาแล้วขับจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  จำคุกตั้งแต่ ๓ ๑๐ ปี  ปรับตั้งแต่ ๖๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้ง ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิต  ทั้งนี้  การพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ 

 

ซึ่งศาลมีอำนาจในการกำหนดการพักใช้ใบอนุญาต  ตลอดจนการเพิกถอนใบอนุญาตตลอดชีวิต  เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองและบุคคลอื่นในช่วงเทศกาลออกพรรษานี้  หากผู้ดื่มรู้สึกมีอาการมึนเมา  ไม่ควรขับรถด้วยตนเองอย่างเด็ดขาด  ควรจอดพักบริเวณที่ปลอดภัยจนกว่าจะหายเมาแล้วค่อยขับรถต่อ  หรือใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ หรือรถแท็กซี่จะปลอดภัยมากกว่า  กรณีไปด้วยกันหลายคน  ควรให้ผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นผู้ขับรถแทน  เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับ  สุดท้ายนี้ ขอย้ำเตือนว่า การเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสำคัญโดยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้เทศกาลแห่งความรื่นเริงเป็นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียได้ 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: press release

 

 

update 15-10-51

Shares:
QR Code :
QR Code