“บ้านแรกอ่าน” จ.นราธิวาส หนุนเสริมแกนนำรักการอ่าน

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน


ภาพประกอบจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน


“บ้านแรกอ่าน” จ.นราธิวาส หนุนเสริมแกนนำรักการอ่าน  thaihealth


อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส จัด เวทีเรียนรู้หนุนเสริมพลังแกนนำและผู้ปกครองโครงการ “บ้านแรกอ่าน”


แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กประเทศไทย (Save the Children Thailand) และ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ขับเคลื่อนโครงการ First Read Project Thailand  มุ่งเป้าเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กในช่วงอายุ 3-6 ปี โดยการส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครองตามแนวทางการเลี้ยงดูและการเข้าถึงหนังสือของลูกหลานเพื่อส่งเสริมการอ่านที่เหมาะสม โดยในวันที่ 22 กันยายน 2560 ได้มีกิจกรรมส่งมอบธนาคารหนังสือ (Book Bank) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสาคร


“บ้านแรกอ่าน” จ.นราธิวาส หนุนเสริมแกนนำรักการอ่าน  thaihealth


มีท่านนายอำเภอกริช น้อยผา นายอำเภอศรีสาคร ให้การต้อนรับและกล่าวถึงความสำคัญของห่วงโซ่ทางสังคมที่สำคัญยิ่งคือครอบครัวกับการศึกษา จากนั้น ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย  ท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้เล่าถึงรายละเอียดการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ด้วยแนวคิด “บ้านแรกอ่าน”


และคุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้บรรยายพิเศษ “การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือภาพ นิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” และร่วมมอบธนาคารหนังสือ (Book Bank) จำนวน 52 ชุด แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในอำเภอศรีสาคร จำนวน 30 แห่ง และ หมู่บ้าน จำนวน 22 หมู่บ้าน  ในช่วงบ่ายคณะทำงานได้ลงพื้นที่ร่วมหนุนเสริมการอบรมปฏิบัติการหลักสูตรคู่มือพ่อแม่โดยแกนนำส่งเสริมการอ่าน 6 พื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนคีรีราษฎร์รังสฤษ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร 5 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ โรงเรียนศรีสวรรค์ โรงเรียนบ้านปาหนัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำปงบารู การอบรมในแต่ละพื้นที่ได้มีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องการอ่านหนังสือนิทาน การทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านง่ายๆ และเกมส์ที่ใช้เล่นกับลูก ในการทำกิจกรรมครั้งนี้มีแกนนำส่งเสริมการอ่าน อาจารย์ คณะทำงานโครงการ  นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 165 คน

Shares:
QR Code :
QR Code