บรรยายหัวข้อ Ageing-in-Place สูงวัยที่เดิม ความท้าทายที่ต้องเผชิญ

สูงวัยที่เดิม

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2566 ที่ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) (สรพ.) และภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 “Synergy for Safety and Well-being” ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัย และสุขภาวะ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการบรรยายหัวข้อ “Ageing-in-Place สูงวัยที่เดิม ความท้าทายที่ต้องเผชิญ” ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด คือมีจำนวนผู้สูงอายุ 28% ของประชากรประเทศ การสนับสนุนสูงวัยในที่เดิม คือทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความปลอดภัยในบ้าน สังคมร่วมดูแล ครอบครัวให้ความรัก ความผูกพัน มีระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=330685

Shares:
QR Code :
QR Code