นโยบายสาธารณะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัย

ที่มา : มติชนออนไลน์ 


ภาพประกอบจากมติชนออนไลน์ 


นโยบายสาธารณะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัย thaihealth


รองผู้ว่าฯ จันทบุรี ประกาศนโยบายสาธารณะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัย


นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวในการเป็นประธานในพิธีประกาศนโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัย จ.จันทบุรี จัดโดย จ.จันทบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัย จากการสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส.เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ โดยกำหนดตัวชี้วัดให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และได้กำหนดแผนการลงทุนพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โดยมุ่งเน้นการสร้างเด็กปฐมวัยให้เป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีพัฒนาการที่สมวัย ทั้งทักษะทางสมอง และทักษะทางสังคม


“จ.จันทบุรี จึงขอประกาศนโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัย จ.จันทบุรี เพื่อแสดงถึงความพร้อมปักธงเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยตั้งเป้าหมายภายใน 5 ปี (2560-2564) เด็กปฐมวัย จ.จันทบุรี จะต้องมีความสมบูรณ์ทั้งสมอง กาย ใจ และสังคมที่ดี ภายใต้ 2 พันธกิจ คือ 1.สร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน โรงเรียน หน่วยบริการและเครือข่ายการทำงาน และ 2.พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ด้านเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริบทครอบครัว และสังคม” นางกานต์เปรมปรีด์ กล่าว


นางกานต์เปรมปรีด์ กล่าวต่อว่า เพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับชาติ เพื่อมาขับเคลื่อนการพัฒนา และดูแลเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ระดับกลไกจังหวัดสู่ระดับท้องถิ่น จ.จันทบุรี ใน 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การพัฒนาคุณภาพระบบบริการที่พัฒนาหญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด และเด็กปฐมวัย 2.การจัดการให้เด็กเข้าถึงระบบบริการและสวัสดิการทางด้านสาธารณสุขและการศึกษา 3.การพัฒนาระบบและกลไกจังหวัดในการจัดการติดตามและประเมินผล 4.การพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เด็กมีสมอง กาย ใจและสังคมที่ดี 5.การพัฒนาระบบข้อมูลเด็กปฐมวัย 6.การศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 7.การสร้างการมีส่วนร่วมในการผลักดันและพัฒนาข้อเสนอนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย

Shares:
QR Code :
QR Code