นำร่องโรงเรียนกินผักผลไม้ปลอดภัย

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


นำร่องโรงเรียนกินผักผลไม้ปลอดภัย thaihealth


นำร่องโรงเรียนในจังหวัดพังงา จาก 4 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค ผลิตและบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยปราศจากสารเคมี


นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการ "จัดการสารเคมีในพื้นที่เสี่ยง เพี่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย" ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งได้ให้โรงเรียนในจังหวัดพังงา 12 แห่ง เป็นโรงเรียนนำร่อง โดยมูลนิธิการศึกษาไทย ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพังงา หน่วยงานสาธารณสุข และจากการสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำหรับโครงการดังกล่าวจะนำร่องในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากสารเคมี จาก 4 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค คือ เชียงใหม่ สกลนคร ปทุมธานี และพังงา


นำร่องโรงเรียนกินผักผลไม้ปลอดภัย thaihealth


ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์ผลกระทบจากสารกำจัดศัตรูพืชทั้งในและนอกพื้นที่เสี่ยง ที่ส่งผลต่อเด็กนักเรียน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 40 โรงเรียนใน 4 ภูมิภาค และหาแนวทางป้องกันพร้อมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนและชุมชน ให้ตระหนักในการลดการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายสูง และการปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งการผลิตอาหารกลางวันที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนและครู ส่งเสริมให้เกิดแหล่งผลิตและจำหน่ายอาหารที่ปลอดภัย พร้อมยังเป็นการผลักดันให้ทุกภาคส่วน ได้กำหนดนโยบายในการลดผลกระทบจากสารกำจัดศัตรูพืชต่อเด็กและชุมชน ด้วยการนำครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการศึกษาผลกระทบจากสารเคมี นิเวศเกษตร และการบูรณาการอาหารกลางวันสำหรับเด็กวัยเรียน ลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มผักผลไม้


โดยกิจกรรมในวันนี้ มีการตรวจสารเคมีตกค้างในพืชผักและผลไม้ การตรวจสารเคมีที่ตกค้างในร่างกาย การจัดแสดงผลงานของโรงเรียน ข้อมูลและผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากทั้ง 12 โรงเรียนรวมถึงภาคการเกษตรของเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ

Shares:
QR Code :
QR Code