นักสื่อสารองค์กร ประจำฝ่ายสื่อสารองค์กร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นักสื่อสารองค์กร ประจำฝ่ายสื่อสารองค์กร

จำนวน 1 ตำแหน่ง (อัตราลูกจ้าง)

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. จัดทำข้อมูลและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับสื่อมวลชน โดยการจัดหาและประสานงานกับAgency ดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อันถูกต้องเหมาะสมของ สสส. ให้กับสาธารณะทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่องค์กร ทั้งการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร Website เป็นต้น
 2. ติดตาม รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร จากสื่อภายนอกต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุSocial media ฯลฯ และวางแผนในการบริหารจัดการ ให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อองค์กรอย่างสุภาพเหมาะสม
 3. สร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์อันดีกับPress และ Media ต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์
 4. สนับสนุนงานการจัดทำรายงานประจำปี วารสารสร้างสุข
 5. ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กร บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
 6. สามารถจัดทำข้อมูลได้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ คลิปVDO คลิปเสียง โค้ทคำพูด อินโฟกราฟฟิค
 7. สามารถสื่อสารข้อมูลได้ในหลากหลายวิธี อาทิ การนำเสนอในที่ประชุม การรายงานสด

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ วารสาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านงานสื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ วารสาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
 4. มีความสนใจด้านการ Digital Marketer สามารถสื่อสารออนไลน์ได้ในทุก Platform
 5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก
 6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
 7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ
 10. 10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
 11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

กำหนดการรับสมัคร*

การดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 27 พ.ค. – 17 มิ.ย. 67 www.thaihealth.or.th/  https://recruit.thaihealth.or.th , Jobtopgun
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 25 มิ.ย. 67 www.thaihealth.or.th/
สอบข้อเขียน 29 มิ.ย. 67 สอบข้อเขียนแบบ Take home

ส่งทาง e-mail ที่ใช้สมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 ก.ค. 67 www.thaihealth.or.th/
สอบสัมภาษณ์ 5 ก.ค. 67 320 ชั้น 3 สสส. เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 9 ก.ค. 67 www.thaihealth.or.th/

*หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

 **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

            ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง e-mail: [email protected]

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 มิถุนายน 2567

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

Shares:
QR Code :
QR Code