นักสื่อสารองค์กรอาวุโส ประจำฝ่ายสื่อสารองค์กร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นักสื่อสารองค์กรอาวุโส ประจำฝ่ายสื่อสารองค์กร

จำนวน 1 ตำแหน่ง (อัตรา เจ้าหน้าที่)

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. จัดทำข้อมูลและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับสื่อมวลชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อันถูกต้องเหมาะสมของ สสส. ให้กับสาธารณะทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่องค์กร ทั้งการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร Website เป็นต้น
 2. วิเคราะห์แนวทาง วางกลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์ขององค์กร ตลอดจนบริหารจัดการการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดของ สสส. อาทิ Website Facebook Youtube TikTok เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 3. วางแผนและประสานงานการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ตลอดจนบริหารจัดการในพื้นที่เพื่อสื่อการดำเนินงานของ สสส.และภาคีเครือข่าย ให้แก่คณะกรรมการกองทุนฯ ได้รับรู้ และเข้าใจถึงบทบาทการทำงานขององค์กรได้อย่างสุภาพเหมาะสม
 4. สร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์อันดีกับ Press และ Media ต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์
 5. ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กร บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
 6. จัดทำข้อมูลได้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ Clip VDO คลิปเสียง โค้ทคำพูด อินโฟกราฟฟิค

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ วารสาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการทำงานสื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ นิตยสาร ไม่น้อยกว่า 15 ปี
 4. มีประสบการณ์ในฐานะบรรณาธิการ หรือตำแหน่งหัวหน้างานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 5. มีความสนใจด้านการ Digital Marketer สามารถสื่อสารออนไลน์ได้ในทุก Platform
 6. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก
 7. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
 8. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 10. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ

กำหนดการรับสมัคร*

การดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 8 – 24 พ.ค. 67 www.thaihealth.or.th/  https://recruit.thaihealth.or.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 29 พ.ค. 67 www.thaihealth.or.th/
สอบข้อเขียน 1 มิ.ย. 67 สอบข้อเขียนแบบ Take home

ส่งทาง e-mail ที่ใช้สมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 มิ.ย. 67 www.thaihealth.or.th/
สอบสัมภาษณ์ 5 มิ.ย. 67 ห้องประชุม 320 ชั้น 3 สสส.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 10 มิ.ย. 67 www.thaihealth.or.th/

*หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

            ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง e-mail: [email protected]

 

หมดเขตรับสมัครวันที่  24 พฤษภาคม 2567

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

Shares:
QR Code :
QR Code