นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ด้านบริหารช่องทางสื่อดิจิทัล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ด้านบริหารช่องทางสื่อดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา (อัตราลูกจ้าง)

เงินเดือน : 18,000 – 35,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการทำงาน)

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ร่วมวางแผนกลยุทธ์และบริหารช่องทางสื่อ Social Media ในความดูแลของสำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม อาทิ Website, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Line OA
 2. ร่วมวางแผนการเผยแพร่เนื้อหารายเดือนแต่ละช่องทาง และประสานงานทีมงานภายนอกหรือภายในเพื่อผลิตชิ้นงานสื่อ
 3. ร่วมวางแผนกิจกรรม และใช้ระบบฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์ อาทิ การจัดการระบบสมาชิก การออกแบบระบบ E-mail Marketing จากโปรแกรมการเก็บรวมรวบข้อมูลของลูกค้า CDP (Customer Data Platform)
 4. ดำเนินการจัดซื้อ และบริหารสัญญา โควตาสิทธิประโยชน์
 5. ดำเนินการจัดทำรายงาน สรุปความคืบหน้า เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพช่องทางสื่อดิจิทัล และชิ้นงานที่เผยแพร่
 6. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และมีความพร้อมยืดหยุ่นปรับตัว
 7. มีทักษะพื้นฐานที่เข้าใจงานความคิดสร้างสรรค์ และทันต่อกระแส
 8. มีความสามารถในการคิดและออกแบบเนื้อหาเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับสื่อ social media
 9. มีทักษะการประสานงานกับทีมออกแบบและผลิตเนื้อหาและชิ้นงานสื่อสำหรับสื่อ social media
 10. มีทักษะในการวางแผนสร้างกิจกรรมบนสื่อ social media
 11. มีทักษะการบริหารจัดการงานที่ดี และพร้อมรับฟังความเห็น
 12. มีความสนใจงานด้านสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อมและมีความสนใจอยากเห็นสังคมเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
 13. มีความพร้อมในการเรียนรู้ระเบียบวิธีการการทำงานในหน่วยงานรัฐ

คุณสมบัติ

 1. อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 ปี นับตั้งแต่วันที่สมัครงาน
 2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี หากมีประสบการณ์ด้านงานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. Computer สามารถใช้ Ms Office (Word, Excel, PPT), ระบบ Google Analytic และระบบบริหารจัดการข้อมูล Social Media เป็นอย่างดี
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 5. ทักษะ ด้านการสื่อสารและการประสานงาน
 6. มีความสามารถในการสื่อสารนำเสนอรายงานการวิเคราะห์และประสานงาน
 7. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดีทำงานเป็นทีมมีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน

กำหนดการรับสมัคร*

การดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 26 ธ.ค. 66

ถึง

25 ม.ค. 67

www.thaihealth.or.th/

https://recruit.thaihealth.or.th

JobTopgun

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 29 ม.ค. 67 www.thaihealth.or.th/  และทาง e-mail ที่ใช้สมัครงาน
สอบข้อเขียน 3 ก.พ. 67 ส่งแบบทดสอบข้อเขียนแบบ Take home ให้ผ่านทาง e-mail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 6 ก.พ. 67 www.thaihealth.or.th/  และทาง e-mail ที่ใช้สมัครงาน
สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 8 ก.พ. 67 ผ่านทาง Online ระบบ Zoom Meeting
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 9 ก.พ. 67 www.thaihealth.or.th/
สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 15 ก.พ. 67 ณ ห้องประชุม 320 ชั้น 3 สสส. เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 19 ก.พ. 67 www.thaihealth.or.th/

*หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง e-mail: [email protected]

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 มกราคม 2567  

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

Shares:
QR Code :
QR Code