นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ด้านบริหารโครงการรณรงค์ (อัตราลูกจ้าง)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ด้านบริหารโครงการรณรงค์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราลูกจ้าง)

เงินเดือน : 18,000 – 35,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการทำงาน)

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ร่วมดูแลรับผิดชอบพัฒนาแผนและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม และเชื่อมโยงความร่วมมือให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. ร่วมพัฒนาแผนงานทั้งในส่วนของงานความคิดสร้างสรรค์ การจัดทำโปรดักชั่น การวางแผนมีเดีย การวางแผนดิจิทัล และแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความสนใจและเข้าใจงานด้านดิจิทัลที่เกี่ยวกับการตลาด เป็นอย่างดี
 4. ร่วมประสานงาน ในการจัดทำแผนวิจัยเพื่อสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย
 5. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และมีความพร้อมยืดหยุ่นปรับตัว
 6. มีทักษะพื้นฐานที่เข้าใจงานความคิดสร้างสรรค์ งานโปรดักชั่น
 7. มีความสนใจงานด้านสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อมและมีความสนใจอยากเห็นสังคมเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
 8. มีความพร้อมในการเรียนรู้ระเบียบวิธีการการทำงานในหน่วยงานรัฐ

คุณสมบัติ

 1. อายุระหว่าง 24 ปี ขึ้นไป
 2. ระดับการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทในสาขาสื่อสารมวลชนสื่อสารการตลาดการตลาดนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์โฆษณาหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงาน ต้องมีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีประสบการณ์ด้านงานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. Computer สามารถใช้ MsOffice : Word , Excel , PPT เป็นอย่างดี
 5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 6. ทักษะ ด้านการสื่อสารและการประสานงาน
 7. Computer สามารถใช้ MsOffice : Word , Excel , PPT เป็นอย่างดี
 8. มีความสามารถในการสื่อสารนำเสนอรายงานการวิเคราะห์และประสานงาน
 9. วันทำงาน สามารถทางานในวันหยุดนอกพื้นที่หรือเดินทางไปทางานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
 10. อื่นๆ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดีทำงานเป็นทีมมีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน

กำหนดการรับสมัคร* 

การดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 10 เมษายน 66

ถึง

7 พฤษภาคม 66

www.thaihealth.or.th/

https://recruit.thaihealth.or.th

JobTopgun

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 10 พฤษภาคม 66 www.thaihealth.or.th/
สอบข้อเขียน 13 – 14 พฤษภาคม 66 แบบ Take home จะทำการส่งข้อสอบให้ทาง e-mail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 15 พฤษภาคม 66 www.thaihealth.or.th/
สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 18 พฤษภาคม 66 ผ่านทาง Online ระบบ Zoom Meeting
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 22 พฤษภาคม 66 www.thaihealth.or.th/
สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 24 พฤษภาคม 66 ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 สสส. เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 29 พฤษภาคม 66 www.thaihealth.or.th/

*หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

 **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

            ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง e-mail: [email protected]

 หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 พฤษภาคม 2566

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ