นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ ประจำสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ / นักวิเคราะห์และบริหารโครงการอาวุโส

ประจำ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4)    

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ดูแลรับผิดชอบและบริหารแผนงาน/โครงการ ตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน ติดตามสนับสนุนและประเมินความสำเร็จของแผนงาน/โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 2. บริหารงบประมาณของแผนงาน/โครงการหรืองานที่ได้รับมอบหมาย โดยประมาณการงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 3. บริหารจัดการประชุมเพื่อพัฒนาให้เกิดแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ เด็ก เยาวชนและครอบครัวทั้งในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษา
 4. ประสานและจัดกิจกรรมต่างๆ กับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่าย เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลากหลายภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายของแผน/แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เด็ก เยาวชนและครอบครัว
 5. สื่อสาร สร้างความเข้าใจในแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ เด็ก เยาวชนและครอบครัว ตลอดจนสามารถอธิบายได้ถึงประเด็นสุขภาวะทางสังคมที่ตนเองรับผิดชอบไปยังผู้เกี่ยวข้อง
 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/การส่งเสริมสุขภาพ/สุขภาพ/สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/สิ่งแวดล้อม/พัฒนาชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ ประสานงานเครือข่ายภาคี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (หากจบการศึกษาในระดับปริญญาโท) และไม่ต่ำกว่า 5 ปี (หากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี) หากมีประสบการณ์ทำงานด้านสุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
 5. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก (Word, Excel, Power Point)
 6. มีทักษะในการสื่อสารและเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
 7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
 8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันในหลายรูปแบบ รองรับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองได้ทันที
 9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 10. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ
 11. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
 12. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 7 – 23 ก.พ. 67

 

www.thaihealth.or.th/

https://recruit.thaihealth.or.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 28 ก.พ. 67 www.thaihealth.or.th
สอบข้อเขียน 2 มี.ค. 67 สอบข้อเขียนแบบ Take home ส่งให้ผ่านทาง e-mail ที่ใช้สมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 มี.ค. 67 www.thaihealth.or.th
สอบสัมภาษณ์ 7 มี.ค. 67 ห้องประชุม 320 ชั้น 3 สสส. เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 8 มี.ค. 67 www.thaihealth.or.th

*หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 หรือทาง e-mail : [email protected] และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

Shares:
QR Code :
QR Code