นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ตำแหน่ง :  นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (Data Analyst) อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่

เงินเดือน 20,000 – 50,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

ลักษณะของงาน

                       ปฏิบัติงานด้านข้อมูลทั้งจากข้อมูลภายในที่เกิดจากการใช้โปรแกรมของ สสส. และข้อมูลภายนอกที่อาจจะเกี่ยวข้องกับงาน สสส. โดยต้องมองหาโอกาสในการทำงาน จากทั้งการสนับสนุนข้อมูลให้กับสำนัก/ฝ่ายที่มีการขอข้อมูล และจากการศึกษาข้อมูลอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับงาน สสส. ด้วยตนเอง รวมทั้งต้องสามารถนำเสนอข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบหรือพัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์กรธุรกิจภาครัฐหรือเอกชน เพื่อรองรับการทำงานของระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) และระบบเหมืองข้อมูล (Data Mining)
 2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ Data Cleaning / Data Analysis / Business Intelligence Solution
 3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการกับฐานข้อมูลและจัดระบบข้อมูลรายวันและรายเดือนและข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งพัฒนารูปแบบรายงานให้มีประสิทธิผลต่อการใช้งานด้วยการใช้ BI Tool ได้
 4. สามารถให้คำปรึกษาในการใช้งาน BI Tool รวมถึงออกแบบรายงานเพื่อให้ user ในองค์กรสามารถใช้งานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 5. ประสานงาน เตรียมการ บริหารและจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในการอบรมการใช้งานและทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน
 6. ดูแลและรับผิดชอบบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับมอบหมายให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น
 7. ดูแลและบริหารจัดการงานประชุม รวมไปถึงการเจรจาความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 8. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความน่าเชื่อถือ  ให้กับผู้ใช้งานระบบฯ และผู้เกี่ยวข้อง

 คุณสมบัติ

 1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านข้อมูล 3 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้ทางด้าน Database และสามารถเขียนคำสั่ง SQL ในการดึงข้อมูลได้
 5. มีความรู้ทางด้าน Data Relational
 6. มีประสบการณ์ การใช้งานเครื่องมือ Big data หรือ Business Intelligence  อย่างน้อย 1 ตัว
 7. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และนำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมเข้าใจง่ายได้
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 9. มีใจรักในการบริการ ดูแลและช่วยเหลือผู้ใช้งาน ให้ได้รับความพึงพอใจจากการทำงาน

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 6 ก.พ. – 3 มี.ค. 66 www.thaihealth.or.th , Jobtopgun
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 7 มี.ค. 66 www.thaihealth.or.th และผ่านทาง e-mail ที่ใช้สมัครงาน
สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 13 มี.ค. 66 ผ่านทาง Online ระบบ Zoom Meeting
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 15 มี.ค. 66 www.thaihealth.or.th และผ่านทาง e-mail ที่ใช้สมัครงาน
สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 24 มี.ค. 66 ณ ห้องประชุม 320 ชั้น 3 สสส.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 28 มี.ค. 66 www.thaihealth.or.th และผ่านทาง e-mail ที่ใช้สมัครงาน

*หมายเหตุกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

 **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

                       ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง e-mail: [email protected]

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 มีนาคม 2566

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ