นักวิชาการติดตามและประเมินผล ประจำฝ่ายติดตามและประเมินผล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นักวิชาการติดตามและประเมินผล (อัตราเจ้าหน้าที่) ประจำฝ่ายติดตามและประเมินผล

 จำนวน 1 อัตรา

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ออกแบบเครื่องมือและกำหนดกรอบในการติดตามและประเมินผลของกองทุน/องค์กร การประเมินความคุ้มค่าขององค์กร หน่วยงาน และแผนงานต่าง ๆ ของ สสส.
 2. วิเคราะห์ เชื่อมโยง ข้อมูลด้านสุขภาพและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และแผนงานต่าง ๆ ของ สสส.
 3. วางแผน ประสานงาน ติดตาม และบริหารโครงการด้านติดตามและประเมินผล
 4. กำหนดตัวชี้วัดขององค์กร หน่วยงาน และแผนงานต่าง ๆ ของ สสส. และติดตามความสำเร็จของแผน
 5. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และแผนงาน
 6. สนับสนุนงานเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล รวมถึงคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประเมินผล รวมถึงคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดเตรียม ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการนัดหมายต่าง ๆ การบริหารจัดการประชุม การเชิญประชุม/จัดประชุม/ดูแลการประชุม/จัดระเบียบวาระการประชุม/จัดทำใบนำการประชุม จัดทำ/เตรียมเอกสารประกอบการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
 8. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Proactive, Collective Impact, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
 9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย อายุ 28 – 40 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากจบสายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหารจัดการองค์กร บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ สถิติ เศรษฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 3. ประสบการณ์ทำงานในด้านติดตามและประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล วิจัยนโยบายหรือโครงการด้านสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี สำหรับปริญญาตรี หรือไม่ต่ำกว่า 3 ปี สำหรับปริญญาโท หากมีประสบการณ์ในสายงานประเมินองค์กร การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์หรือสังคม อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และเขียนเป็นรายงานเชิงวิชาการได้
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ Power Point) เป็นอย่างดี
 6. มีความรอบคอบ คิดเป็นระบบ มีทักษะในการเจรจา ประสานงาน สื่อสาร จับประเด็นสาระสำคัญได้ดี มีความสามารถในการจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน
 7. มีความสามารถในการสื่อสารและเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
 8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันในหลายรูปแบบ รองรับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองได้ทันที
 9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 10. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
 11. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 27 พ.ค. – 26 มิ.ย. 67 www.thaihealth.or.th , Jobtopgun
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 11 ก.ค. 67 www.thaihealth.or.th
สอบข้อเขียน 13 ก.ค. 67 สอบข้อเขียนรูปแบบ Take home
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 17 ก.ค. 67 www.thaihealth.or.th
สอบสัมภาษณ์ 23 ก.ค. 67 ห้องประชุม 320 ชั้น 3 สสส. เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 29 ก.ค. 67 www.thaihealth.or.th

*หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

            ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th

 

หมดเขตรับสมัครวันที่  26 มิถุนายน 2567

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

 

Shares:
QR Code :
QR Code