นักวิชาการชี้ ครอบครัวเป็นหน่วยสำคัญในการแก้ปัญหาสังคม

เวทีเสวนา “ปฏิบัติการครอบครัวไทยอบอุ่น” ชัดเจนสังคมต้องลงมือสร้างครอบครัวอบอุ่นโดยไม่ต้องพึ่งพารัฐ แต่ภาครัฐต้องเป็นหน่วยสนับสนุนและผลักดัน ชี้ชัดครอบครัวเป็นหน่วยสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาสังคมทุกเรื่อง

นักวิชาการชี้ ครอบครัวเป็นหน่วยสำคัญในการแก้ปัญหาสังคม

เร็วๆ นี้ ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 4 “ปฏิบัติการครอบครัวไทยอบอุ่น” ในวงเสวนา “ปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อครอบครัวไทยอบอุ่น”

นางอภิญญา เวชยชัยโดย นางอภิญญา เวชยชัย กรรมการสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การขับเคลื่อนเพื่อให้ครอบครัวไทยอบอุ่นเป็นองค์ประกอบที่ทับซ้อนเป็นพหุมิติ ไม่ใช่งานที่จัดง่ายและไม่สามารถคิดแบบเส้นตรงหรือชั้นเดียวได้ เพราะมีความผันแปรและเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น ปัญหาและอุปสรรคของการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยชุดความรู้ ที่ถูกออกแบบเฉพาะและเป็นไปตามลักษณะของครอบครัวที่แตกต่างกัน โดยองค์ความรู้ที่ได้นั้นต้องนำไปขยายต่อ และการขับเคลื่อนต้องไม่ใช่ความรับผิดชอบของหน่วยใดหน่วยหนึ่ง ต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำ แต่ที่ผ่านมาประเด็นการขับเคลื่อนมักถูกจัดแบบอีเว้นต์ เนื้อในการขับเคลื่อนไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมา

“เราไม่เชื่อว่ารัฐจะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนได้ แต่รัฐต้องมาเป็นผู้ฟัง มาดูว่าจะสนับสนุนอย่างไร เพราะคนสำคัญและเป็นผู้มีบทบาทจริง คือ คนที่อยู่ในพื้นที่ รัฐไม่ต้องไปจ้างคนใหม่ แต่เป็นผู้ให้การสนับสนุน เช่น งบประมาณ การเปิดพื้นที่ เปิดวง ให้ครอบครัว ชุมชนได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกัน และหากเป็นไปได้อยากให้เปิดสมัชชาใหญ่ เพื่อทำให้มีพลัง เนื่องปัจจุบันมีแต่กำลังแต่กระจัดกระจาย แล้วเราจะเดินไปข้างหน้าได้ย่างไร” นางอภิญญา กล่าว

รศ.วุฒิสาร ตันไชยรศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า ครอบครัวเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดที่มีคุณธรรมและความปรารถนาดีต่อกันสูงสุด ดังนั้น บทบาทของครอบครัวจึงต้องทั้งกล่อมเกลาจริยธรรม คุณธรรมให้สมาชิกครอบครัว ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องหน้าที่ของตนเอง เป็นตัวจักรสำคัญในการแก้ปัญหาสังคม และการที่ครอบครัวเป็นหน่วยที่มีความผูกพันทางคุณธรรม จริยธรรมสูงสุด อันเป็นทุนทางสังคมสูงสุด ครอบครัวจะช่วยแก้ปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการช่วยพัฒนาครอบครัว จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบอยู่ 3 เรื่องคือ ความรับผิดชอบตามกฏหมาย สังคม และการเมือง อย่างไรก็ตาม ความท้าทายต่อบทบาทการทำหน้าที่ของครอบครัวไทย ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ การอพยพเพื่อหางานทำ สิ่งแวดล้อม อาชีพ ความรุนแรงในสังคม ความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่เตรียมคน สร้างภูมิคุ้มกัน ฟื้นฟูความสัมพันธ์ของครอบครัว และต้องทำอย่างบูรณาการ รวมกันทั้งครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาครัฐ ครอบครัวไทยจึงจะอบอุ่นได้

นางลัดดา ตั้งสุภาชัยนางลัดดา ตั้งสุภาชัย ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือบางครั้งก็เป็นกำแพง ดังนั้น การใช้ชีวิตของครอบครัวเรายังขาดองค์ความรู้ เช่น บางครั้งเรามองเรื่องความรักสำคัญ แต่เมื่อเป็นคนละชาติ ศาสนา ก็กลายเป็นอุปสรรค ในวิถีชีวิตมีความหลากหลาย หลายประเด็นในพลวัติของสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ก็จะเป็นตัวแปรที่ทำให้ครอบครัวไม่อบอุ่น การที่คนอยู่บนความไม่พอเพียง กระแสนิยม ค่านิยม ต้องการหลุดพ้นจากความยากจน ดังนั้น การที่จะทำให้ครอบครัวอบอุ่นต้องเริ่มที่วัฒนธรรมหรือหลักธรรมของทุกศาสนา นำมาจัดการให้เกิดเป็นองค์ความรู้ ก็สามารถทำให้ชีวิตมีความสุขได้ การจะทำให้ครอบครัวอบอุ่นทุกคนต้องช่วยกัน ให้ชุมชนเรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง ครอบครัวให้การอบรม สั่งสอน ช่วยเหลือ โดยรัฐบาล องค์กร หน่วยงานทำหน้าที่ในการหนุนเสริมเท่านั้น ให้ครอบครัวสามารถเดินไปได้ เพราะทุกปัญหาในประเทศไทย เป็นหน้าที่ของทุกคน

นายสมชาย เจริญอำนวยสุขนายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องทำให้ครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง ไร้ความรุนแรง โดยมิติใหม่ของ พม.จะมองความเป็นปัจจุบันของครอบครัว และปรับบทบาทจากผู้ให้การสงเคราะห์มาเป็นการพัฒนา ด้วยการแสวงหาองค์ความรู้ที่จะมาสร้างเครื่องมือในการพัฒนา และสร้างยุทธศาสตร์ของการพัฒนาให้ครอบครัวไทยมีความสุข ปราศจากความรุนแรง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่จะไปให้ถึง แต่ต้องขึ้นอยู่กับทุกฝ่ายที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการ หากจะให้ พม.ทำแต่เพียงหน่วยงานเดียวคงไม่ได้ และความสำเร็จที่สำคัญจะต้องเน้นบทบาทที่ครอบครัวให้เป็นเจ้าภาพที่จะไปทำความเข้าใจให้ท้องถิ่นทำงานเพื่อสังคม

ที่มา: หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ