นวดไทย บรรเทาโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้า

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


นวดไทย บรรเทาโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้า thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยผลวิจัยชี้นวดไทย สามารถลดระดับความวิตกกังวล ความซึมเศร้า ลดอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดได้ ร่วมกับ การรับประทานอาหารรสขมและการทำสมาธิบำบัดจะช่วยเสริมประสิทธิผลในการบำบัดกลุ่มอาการดังกล่าว


นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์  ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   กล่าวว่า ทั่วโลกให้ความสำคัญกับโรคทางจิตเวชเป็นอย่างมาก กรมสุขภาพจิต ได้สำรวจความชุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตของคนไทย ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า โรคซึมเศร้า (Major depressive episode) เป็นโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยที่สุด รองลงมาคือ โรควิตกกังวล (Generalized anxiety disorder) และโรคซึมเศร้าเรื้อรัง (Dysthymia) ตามลำดับ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้ง พบว่า กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด มีปัจจัยด้านจิตใจ ความเครียด วิตกกังวล และความเศร้า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคในผู้ป่วย


ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย มีผลการศึกษาวิจัยการนวดไทยต่อระดับความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และอาการปวดของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดที่มารับบริการ ณ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า หลังจากการได้รับการนวดไทย จำนวน 3 ครั้ง มีผลทำให้ระดับคะแนนความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และระดับความปวดกล้ามเนื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การนวดไทย สามารถบรรเทาโรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า และลดความปวดกล้ามเนื้อได้ แต่การนวดไทยก็มีข้อจำกัดสำหรับผู้ป่วยบางกลุ่มโรค เช่น ผู้ที่มีภาวะความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ผู้ที่เป็นโรคติดต่อที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ ผู้ที่มีไข้เกิน 38.5 องศาเซลเซียส และจะไม่นวดในบริเวณที่เป็นก้อนมะเร็ง หรือบริเวณที่มีอาการอักเสบ ปวด บวม แดงร้อน บริเวณที่กระดูกแตก หัก ปริร้าวที่ยังไม่ติดสนิทดี และไม่นวดหลังได้รับอุบัติเหตุใหม่ ๆ


นายแพทย์ขวัญชัย  กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากการนวดไทยจะช่วยบรรเทาบรรเทาความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และลดความปวดกล้ามเนื้อได้แล้ว การทำสมาธิบำบัดหรือการออกกำลังกายก็จะช่วยในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน สำหรับการออกกำลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน ก็เป็นอีกทางเลือกที่สามารถช่วยบรรเทาอาการความวิตกกังวล ความซึมเศร้าได้ หากท่านใดสนใจท่ากายบริหารฤๅษีดัดตน สามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  https://www.dtam.moph.go.th/   และหากสนใจเข้ารับบริการนวดไทย สามารถติดต่อขอเข้ารับบริการที่คลินิกการแพทย์แผนไทย ที่เปิดให้บริการในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code