นครพนม พัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาฆ่าตัวตาย

ที่มา : มติชนออนไลน์


สาธารณสุขนครพนม เดินหน้าลดฆ่าตัวตาย ติวเข้มผู้ปฏิบัติ thaihealth


แฟ้มภาพ


จากสถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ทุกพื้นที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานป้องกันการฆ่าตัวตายและพัฒนาระบบบริการ การเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในแต่ละพื้นที่ตามบริบทของตนเอง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการกำหนดให้อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน ๖.๓ ต่อแสนประชากร และผลจากการตรวจราชการและนิเทศงานที่ผ่านมา พบข้อมูลการฆ่าตัวตายสำเร็จ ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๙ ราย คิดเป็น ๖.๙๑ ต่อแสนประชากร ซึ่งเป็นอัตราฆ่าตัวตายสำเร็จที่สูงอยู่


วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่จังหวัดนครพนม


นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ค้นหาปัจจัยและสาเหตุของการฆ่าตัวตายสำเร็จในพื้นที่จังหวัดนครพนม ๓ อันดับแรก คือ ปัญหาเรื่องสุราและยาเสพติด ปัญหาโรคทางจิตเวช และปัญหาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ซึ่งกรมสุขภาพจิต ได้ตระหนักต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศ จึงมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต และเครือข่ายสุขภาพจิตในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีระบบการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหา


 “โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จึงร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต (จิตเวช) ผู้ปฎิบัติงานป้องกันการฆ่าตัวตาย และพัฒนาระบบบริการ รวมทั้งร่วมจัดทำแนวทางการดำเนินงานการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย เพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายในพื้นที่จังหวัดนครพนม” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าว


อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน รพ.สต. ใน จ.นครพนม และคณะกรรมการ Service Plan สาขาสุขภาพจิต จังหวัดนครพนม จำนวน ๕๐ คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

Shares:
QR Code :
QR Code