ธอส.จับมือ ตชด.พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์


ธอส.จับมือ ตชด.พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน thaihealth


แฟ้มภาพ


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ผสานพลังร่วมมือตำรวจตระเวนชายแดนพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกกระดับและสร้างโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในชุมชนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และพล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดทำโครงการ "ความร่วมมือ ธอส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี 2561" มุ่งยกระดับการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนและครูในโรงเรียนที่สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดารผ่าน 9 โครงการ


โดยข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในชุมชนพื้นที่ห่างไกลความเจริญให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะมีส่วนสำคัญให้เยาวชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถนำความรู้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนในอนาคต


นายฉัตรชัย แสดงความมั่นใจว่า" โครงการนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในชุมชนพื้นที่ห่างไกลความเจริญให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะมีส่วนสำคัญให้เยาวชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถนำความรู้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต"


ขณะที่ พล.ต.ท.ประพันธ์ เชื่อว่า โครงการนี้จะมีส่วนช่วยให้เยาวชนได้รับคุณภาพการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นและถือเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมุ่งให้มีการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ โดยยืนยันว่า ตชด. จะให้ความร่วมมือและสนับสนุน ธอส.ในการจัดทำโครงการอย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการจัดทำโครงการร่วมกันทั้งสองฝ่าย


สำหรับโครงการ "ความร่วมมือ ธอส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี 2561" นี้จะประกอบด้วยโครงการสร้างซ่อมอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 4 แห่ง 4 ภูมิภาค โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานพยาบาลในโรงเรียนตชด. โครงการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ โดยเน้นครอบครัวนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากไร้ จำนวน 40 ครอบครัว


โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (พัฒนาครู) ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการสอนให้แก่ครู ตชด. โครงการสร้างรอยยิ้มเปิดโลกทัศน์เพื่อน้องโดยการพานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง สนับสนุนการทำเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการ ธอส.ส่งน้อง(ตชด.)เรียน สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดี รวมทั้งการสอนวิธีการออมเงินและสร้างวินัยการออมให้กับเด็กนักเรียน ผ่านโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโครงการพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการออม รวมมูลค่าโครงการกว่า 11 ล้านบาท


ตลอดเวลากว่า 65 ปีของ ธอส. ถือเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ผ่านบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย ควบคู่กับการสนับสนุนนโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าโครงการนี้จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในชุมชนพื้นที่ห่างไกลความเจริญให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะมีส่วนสำคัญให้เยาวชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถนำความรู้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code