ท้องไม่พร้อม ต้องมองอย่างมืออาชีพ

ที่มา : ท้องไม่พร้อม แนวทางการปรึกษาทางเลือก โดย มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ท้องไม่พร้อม ต้องมองอย่างมืออาชีพ thaihealth


ท้องไม่พร้อมเป็นประเด็นทางสังคมที่ผู้ให้บริการปรึกษาต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและค่านิยมหลักของสังคม


สังคมไทยมองเรื่องเพศเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ควรนำมาเปิดเผยหรือพูดคุยกันในที่สาธารณะ การรับรู้และเรียนรู้ในเรื่องนี้จึงขาดความชัดเจนเป็นระบบ แต่เต็มไปด้วยอคติ และบ่อยครั้งนำไปสู่ความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน


ขณะเดียวกันเรื่องเพศก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต และเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ คนจำนวนไม่น้อยเมื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศโดยขาดความรู้เท่าทัน ความผิดพลาดจึงเกิดขึ้นได้ รวมถึงการตั้งท้องโดยไม่พร้อม


ผลกระทบตามมาที่รุนแรงจากเสียงประณามของสังคมและคนรอบข้าง ผู้หญิงมักเป็นฝ่ายที่ต้องแบกรับโดยลำพังเสียเป็นส่วนใหญ่


ค่านิยมและวัฒนธรรมที่เน้นการควบคุมพฤติกรรมทางเพศ ทำให้เพศกลายเป็นเรื่องที่ถูกปิดกั้น และเมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้ที่ประสบปัญหายากจะรับมือกับสถานการณ์ในชีวิตได้ ต้องกลายเป็นคนที่เผชิญกับแรงกดดันจากรอบด้านเพียงลำพัง


ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมมักรู้สึกว่าตนเองทำสิ่งที่ผิดพลาดจนเกินกว่าจะแก้ไข ได้รับการให้อภัย และกลายเป็นคนไร้คุณค่า สูญเสียความมั่นใจไม่สามารถหาทางออกให้กับตนเองได้ บางคนต้องการฆ่าตัวตายเพราะไม่สามารถรับสภาพถูกกดดันที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านได้


ผู้ให้บริการปรึกษาทางเลือกจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจในความรับผิดชอบว่าเกี่ยวพันกับชีวิตและความเป็นความตายของผู้มาใช้บริการ


ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ให้บริการจะต้องเข้าใจถึงค่านิยม วัฒนธรรม ตลอดจนอคติของสังคม และแม้กระทั่งในตัวผู้ให้บริการเอง และต้องระมัดระวังที่จะไม่ปล่อยให้อคตินั้นกลายเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่

Shares:
QR Code :
QR Code