ท่ารำพื้นบ้านผู้สูงอายุ เพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกาย

ที่มา : วารสาร Chulalongkorn Medical Bulletin สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผลของการรำผู้ไทต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุหญิงไทย : การศึกษานำร่อง


นิพนธ์ต้นฉบับโดย อภิญญา ช่วยนา, เสาวนีย์ นาคมะเริง, พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์, วัณทนา ศิริธราธิวัตร, ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์, กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์, ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ


สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 


ท่ารำพื้นบ้านผู้สูงอายุ เพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกาย thaihealth


แฟ้มภาพ


ในปัจจุบันมีงานวิจัยที่สนับสนุนผลการออกกำลังกาย เช่น การเต้นแอโรบิก การเต้นรำพื้นเมือง ไทชี่ ชี่กงและโยคะ รวมไปถึงการประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น รำมวยโบราณประยุกต์ รำโขนประยุกต์ รำผู้ไท เป็นต้น โดยพบว่า เมื่อออกกำลังกายเป็นเวลา 12 สัปดาห์ สามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพ และเพิ่มสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุได้ ดังนี้


1. เพิ่มความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต และการหายใจ


2. เพิ่มความทนทานของระบบหัวใจ และหลอดเลือด


3. เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา


4. เพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย


5. มีความสามารถในการทรงตัวดีขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code