ท่องพิพิธภัณฑ์มีชีวิต `ตามรอยพระราชา`

ที่มา : เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเดลินิวส์


ท่องพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 'ตามรอยพระราชา' thaihealth


ท่องพิพิธภัณฑ์มีชีวิตกับหนังสือ 'ตามรอยพระราชา'


สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลลนิธิชัยพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มอบหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา ให้กับเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหาจักรี ในระหว่างพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เมื่อเร็วๆ นี้เพื่อให้เครือข่ายครูนำไปขยายผล สร้างการเรียนรู้แก่เด็กเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งกระจายอยู่ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ


นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคม แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวว่า หนังสือเดินทางตามรอยพระราชาเป็นคู่มือนำเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนและครอบครัวเพื่อออกไปเรียนรู้ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพอันร่วมสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 จากประสบการณ์จริงผ่านโครงการพระราชดำริที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยจัดทำหนังสือเดินทางทั้งหมด 9 เล่ม 9 เส้นทางทั่วประเทศ ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมคัดสรรแหล่งเรียนรู้ภายในเล่มทั้งหมด 81 แห่ง พร้อมเผยแพร่ครบ 9 เล่ม ภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยเบื้องต้นเปิดตัว 4 เล่มแรกในเส้นทางภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย


ท่องพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 'ตามรอยพระราชา' thaihealth


นพ.สุภกร กล่าวว่า จุดเด่นที่แตกต่างของหนังสือเดินทางชุดนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ "สนุกรู้ สนุกคิด สนุกทำ" ตามกระบวนการ Transformative Learning: Head Heart Hand (3H) โดยเนื้อหาออกแบบให้ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาลใจ และการลงมือปฏิบัติ ที่เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสอดแทรกด้วย "คำถามท้าทาย" ช่วยกระตุ้นให้เกิดทักษะวิเคราะห์ จากการสืบเสาะหาข้อมูลที่ซ่อนอยู่ ในสถานที่จริงของแหล่งเรียนรู้ ในโครงการพระราชดำริอีกด้วย อาทิ ศูนย์รักษ์ป่าต้นน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราช ดำริ จ.เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี


"เป้าหมายสำคัญคือการหล่อหลอมให้ เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรม ตามรอยพระราชา โดยเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้มีชีวิตทั่วประเทศไทย ซึ่งสั่งสมไปด้วยศาสตร์ของพระราชาที่ไม่มีวันล้าสมัย จะยิ่งทำให้เราตระหนักว่า พระราชายังคงอยู่กับเราเสมอ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไป"


นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญกับ "การพัฒนาคน" จึงทรงมีพระราชประสงค์ให้โครงการพระราชดำริเหล่านี้ เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างเข้าใจ เข้าถึง และประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งได้นำหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน การทัศนศึกษา การเรียนรู้นอกห้องเรียน โดย จัดพิมพ์ครั้งแรกรวม 90,000 เล่ม และในอนาคตจะมีการพัฒนาเป็นเว็บไซต์และ อีบุ๊ก เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ขอให้ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook : หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา


สำหรับโครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาทั้ง 9 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา ได้ที่ www.qlf.or.th

Shares:
QR Code :
QR Code