ทีวีปรับฉากล่อแหลมตามเรตติ้ง วธ. ชี้เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์

นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน เพื่อให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมถึงการดำเนินชีวิตจากสื่อเทคโนโลยีที่แฝงเข้ามาจากสื่อต่างๆ ขณะเดียวกัน ยังสามารถเลือกรับและปรับใช้แนวทางการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม

ซึ่ง วธ. ได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการเปิดพื้นที่ดี ลดพื้นที่เสี่ยง โดยขับเคลื่อนและสนับสนุนการเปิดพื้นที่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน รวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถมองสื่อออก ใช้สื่อเป็น โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน เช่น การเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตัวละคร ซึ่งอาจจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดทัศนคติและการดำเนินชีวิตอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม

นายสมชาย กล่าวต่อว่า ขณะนี้ตนได้รับแจ้งจากสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง พบว่า ทางสถานีดูแลเนื้อหาละครโทรทัศน์ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสัมพันธภาพทางเพศของตัวละคร การกอดจูบ การใช้ภาษา และการนำเสนอความรุนแรง รวมถึงการปรับเนื้อหาของตัวละครให้สอดคล้องกับคู่มือการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์หรือเรตติ้ง ซึ่งได้จัดทำขึ้นร่วมกันระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวยังมีความสอดคล้องกับนโยบายของ วธ.

“การที่สถานีโทรทัศน์ให้ความร่วมมือภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน จะทำให้ประเทศมีสื่อที่มีเนื้อหาสาระดีมีประโยชน์และสร้างสรรค์ ในการเผยแพร่อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้บริโภค รวมทั้งเอื้อต่อการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ส่งผลให้การพัฒนาคนและสังคมมีคุณภาพ วธ.จึงทำหนังสือเพื่อเป็นการขอบคุณสถานีโทรทัศน์ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code