ทีมหมอครอบครัว ของขวัญปีใหม่คนไทย

          กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวทีมหมอครอบครัว 30,000 ทีมทั่วประเทศ ปฏิรูปการดูแลสุขภาพประชาชนเขตเมือง เขตชนบท รูปแบบใหม่ ดูแลถึงระดับครัวเรือน…

/data/content/26856/cms/e_bijnrstwx369.jpg

          ทำงานร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการที่อยู่ที่บ้าน ผู้ป่วยระยะสุดท้ายชีวิต ขณะนี้มีเกือบ 2 ล้านคน และช่วยเหลือให้คำปรึกษาใกล้ชิดเสมือนเป็นเพื่อนสนิทหรือญาติของครอบครัว มอบบริการเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยในปี 2558 ระยะแรกจะเริ่ม 30,000 ทีม ใน 250 อำเภอทุกจังหวัด

          ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดตัว “ทีมหมอครอบครัว” ประชาชน “อุ่นใจ” มีญาติทั่วไทย เป็นหมอครอบครัว ซึ่งจะนำบริการเชิงรุกแนวใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ไปส่งมอบให้ผู้ป่วยและครอบครัวถึงบ้าน ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

          ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะกล่าวว่า จากการที่รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายชัดเจนในการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ดังนั้นเพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนไทยเริ่มต้นปี 2558 ด้วยการมีสุขภาพดี กระทรวงสาธารณสุขได้จัด “ทีมหมอครอบครัว” เข้าไปบริการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกครัวเรือนโดยเฉพาะในระดับบริการปฐมภูมิ เป็นการจัดบริการรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย

           โดยกลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือดูแลส่งเสริมสุขภาพคนในครอบครัวไม่ให้ป่วย และดูแลผู้ป่วยที่พักฟื้นอยู่ที่บ้าน ซึ่งขณะนี้ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1.ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือเรียกว่า ติดเตียงจำนวน 163,860 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ของผู้สูงอายุที่มี 9 ล้านกว่าคน 2.ผู้พิการ จำนวน 1,580,525 คน และ 3.ผู้ป่วยระยะสุดท้าย จำนวน 41,557 คน รวมทั้ง 3 กลุ่มมีจำนวน 1,785,942 คน ทีมหมอครอบครัว จะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น การดำเนินการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรกจะเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ดำเนินการใน 250 อำเภอทุกจังหวัด จัดทีมหมอครอบครัว จำนวน 30,000 ทีม และระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นไป จะขยายครอบคลุมทุกอำเภอ

           ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะกล่าวต่อว่า ทีมหมอครอบครัว เป็นทีมงานใหญ่ที่ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงอาสาสมัคร (อสม.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ชุมชน และภาคประชาชน ซึ่งร่วมกันทำงานทีมเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของประชาชน เป็นการปฏิรูปการดูแลสุขภาพประชาชนในรูปแบบใหม่ ที่ต่อยอดจากฐานการทำงานเดิมของระบบบริการสุขภาพของไทย โดยมีสุขภาพที่ดีของคนในครอบครัวเป็นเป้าหมาย ทุกครอบครัวจะมีทีมหมอประจำ ดูแล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาถึงบ้านและประสานหน่วยบริการอย่างใกล้ชิด เสมือนเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทหรือญาติของครอบครัว มีส่วนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับการดูแลครอบคลุมทุกมิติทั้ง การรักษา ส่งเสริม และป้องกันอย่างต่อเนื่องทันท่วงที รวมถึงประสานการส่งต่อไปยังหน่วยบริการทุกระดับอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมกับผู้ป่วย โดยหมอประจำครอบครัว 1 คน จะรับผิดชอบต่อประชากรประมาณ 1,250 -2,500 คน

          ทางด้านนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แต่ละทีมหมอครอบครัว จะมีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์เฉพาะทางที่มีความสนใจในงานบริการระดับปฐมภูมิ เป็นที่ปรึกษา ทีมหมอครอบครัวมี 3 ระดับ ได้แก่ 1.ระดับชุมชน ประกอบด้วย ภาคประชาชนในพื้นที่นั้นๆ เช่น อสม. อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา นักบริบาล แกนนำครอบครัวและประชาคม มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลตนเองหรือให้การบริบาลเบื้องต้น ทำหน้าที่ประดุจญาติของผู้ป่วยและครอบครัว ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อต้องไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพสต.)หรือโรงพยาบาลชุมชน(รพช.) ช่วยเหลือดูแลขจัดทุกข์ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัว ชุมชน

          2.ระดับตำบล ประกอบด้วย บุคลากรในรพสต.เช่น พยาบาลเวชปฏิบัติ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ทันตาภิบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ มีหน้าที่เป็นหมอครอบครัว ดูแลปัญหาสุขภาพรักษาพยาบาลเบื้องต้น ประสานส่งต่อเมื่อเกินความสามารถ มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค เสริมพลังการพึ่งพาตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยประสานกับองค์กรท้องถิ่น ภาครัฐอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวและชุมชน และยังเป็นพี่เลี้ยงทีมชุมชน และ3.ระดับอำเภอ ประกอบด้วย แพทย์และสหสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์เวชศาสตร์ แพทย์เฉพาะทาง แพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลเวชปฏิบัติ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ นักสุขภาพจิต ในโรงพยาบาลและทีมจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยง สนับสนุนบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพแก่ทีมระดับตำบล และระดับชุมชน

          ทั้งนี้ได้แบ่งความรับผิดชอบของแต่ละพื้นที่ พื้นที่เขตชนบทเป็นความรับผิดชอบของ รพสต. มีแพทย์จากโรงพยาบาลชุมชนเป็นที่ปรึกษา พื้นที่เขตเมืองเป็นความรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.)มีแพทย์ผู้รับผิดชอบศสม.เป็นแพทย์ที่ปรึกษา 1 คน ต่อ 1 ศสม. ส่วนพื้นที่เขตอำเภอเมือง นอกเขตเทศบาลอยู่ในความดูแลดำเนินการโดย รพสต.และมีแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป เป็นที่ปรึกษา 1 คนต่อรพ.สต. 3 – 5 แห่ง จึงกล่าวได้ว่าระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป จะทั่วถึงทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง ประชาชนเข้าถึงบริการเท่าเทียมกันอย่างไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา สถานที่

 

          ที่มา: เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code