ทำไร่นาสวนผสมแทนปลูกข้าวเชิงเดี่ยว..เพิ่มมูลค่า-ยั่งยืน

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


ภาพประกอบจากเว็บไซต์แนวหน้า


ทำไร่นาสวนผสมแทนปลูกข้าวเชิงเดี่ยว..เพิ่มมูลค่า-ยั่งยืน thaihealth


นายก ทต.สูงเม่น เผย ทำไร่นาสวนผสมแทนปลูกข้าวเชิงเดี่ยวเพิ่มมูลค่า-สร้างความยั่งยืน


นายชณภพ ไกรศักดิ์ นายกเทศบาลตำบล (ทต.) สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ เปิดเผยถึงความสำเร็จในการทำ “ไร่นาสวนผสม” เพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว โดยระบุว่า จากเดิมที่เคยปล่อยให้เช่าที่นา แล้วเก็บข้าวจากผู้เช่าเป็นผลตอบแทน กลับได้แต่ข้าวจำนวนน้อยที่ไม่ได้คุณภาพ แถมยังเสี่ยงต่อการมีสารพิษตกค้างในร่างกาย ตนจึงตัดสินใจลงมือปลูกข้าวแบบปลอดสารเคมีแทน พร้อมกับเริ่มศึกษาการเกษตรผสมผสานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จนปรับเปลี่ยนกลายเป็นไร่นาสวนผสมในเวลาต่อมา โดยแบ่งพื้นที่ดังนี้


1.ปลูกข้าวอินทรีย์และพืชไร่ สลับกับการปลูกต้นทานตะวัน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน และผลิตอาหารสัตว์ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล 2.ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาทดแทนไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายสูง 3.ปลูกไม้ยืนต้นผสมกันหลายชนิด เช่น ต้นกล้วยน้ำว้า มะม่วง มะละกอ ขนุน ต้นสักทอง


4.เลี้ยงปลาในสระเพื่อสร้างรายได้อีกทาง 5.เลี้ยงไก่ไข่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี ปล่อยในธรรมชาติให้พืชผักในไร่นาเป็นอาหาร เพื่อให้ได้ไข่ที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษ 6.เลี้ยงหมูในสวน โดยนำมูลของหมูมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพแทนการซื้อแก๊สหุงต้มเป็นถัง ปัจจุบันไร่นาสวนผสมที่มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนในตัวเอง


ทั้งนี้ โครงการของนายก ทต. สูงเม่น ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ประสานงานและจัดการความรู้เฉพาะประเด็นการพัฒนาระบบอาหารชุมชน สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งกิจกรรมทุกอย่างต่างก็เกื้อกูลและเอื้อประโยชน์ให้กันและกัน กลายเป็นพื้นที่ผลิตพืชผลที่มีคุณภาพ ส่งออกได้ราคา ทั้งยังมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สามารถต่อยอดการผลิตได้เรื่อย ๆ สร้างรายได้ทวีคูณ อีกทั้งครอบครัวของเกษตรกรยังมีสุขภาพแข็งแรง เพราะได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ปราศจากสารเคมี

Shares:
QR Code :
QR Code