ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา สร้างจุดเปลี่ยนพัฒนาประเทศ

ที่มา : เว็บไซต์สุขภาวะชุมชน ข้อมูลจากเว็บไซต์ครอบครัวข่าว


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา สร้างจุดเปลี่ยนพัฒนาประเทศ  thaihealth


ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวปาฐากถาพิเศษระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการข้อมูลสู่การวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในหัวข้อ ปฏิบัติการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา สู่ความเข้มแข็งของประเทศ


โดยตอนหนึ่งระบุว่า ประเทศไทยมีต้นทุนยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก คือ ภูมิปัญญาในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้แก้ปัญหาได้ในทุกเรื่อง เพียงแต่ที่ผ่านมายังขาดรูปแบบการทำงาน จึงได้พูดถึง 'ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา' หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยากให้เป็นไปได้ โดยพัฒนาให้เกิดความสมดุลเต็มประเทศระหว่าง 3 ส่วน คือ การสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้อง ความเคลื่อนไหวสังคม และ อำนาจรัฐเข้ามาเชื่อมโยงกัน แต่สิ่งสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จ ต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการทำงานจริง สอดคล้องตามแนวทางที่ สสส.กำลังดำเนินการขณะนี้ เรียกว่า มหาวิชชาลัย เป็นการนำองค์ประกอบ 2 ส่วน ระหว่าง มหาวิทยาลัย หมายถึง ความรู้ และ วิชชาลัย หมายถึง ปัญญา เมื่อรวมกัน ก็คือ มหาวิทยาลัยแห่งปัญญา ที่ไม่เน้นเฉพาะการแข่งขันวิชาการ แต่ใช้ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาในพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งจะเริ่มต้นด้วย มหาวิชชาลัยตำบล สู่จังหวัด และเป้าหมายสูงสุดคือ มหาวิชชาลัยประเทศไทย ถือเป็นการวางรากฐานของประเทศที่สำคัญในอนาคต


สำหรับเป้าหมายการจัดงานครั้งนี้ เป็นการเดินหน้าสร้างสภาวะชุมชนเข้มแข็ง หรือ ชุมชนจัดการตนเอง จากปัจจุบันมีพื้นที่ที่ครอบคลุมกว่า 2,000 ตำบลทั่วประเทศ ให้เกิดความต่อเนื่อง และ ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น โดยดึงสถาบันวิชาการนำร่องที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ จำนวน 10 แห่ง และ องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น มาลงนามความร่วมมือ เป็นเครือข่ายไตรพลังในช่วงระยะเวลา 2 ปีครึ่ง ซึ่งจะมี สสส.เป็นแกนกลาง เน้นการนำความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ และ พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่ร่วมกัน

Shares:
QR Code :
QR Code