ทม.พิบูลมังสาหาร ต้นแบบท้องถิ่นเลิกเหล้า

ส่งผลเมาแล้วขับลดลง

 

 

ทม.พิบูลมังสาหาร ต้นแบบท้องถิ่นเลิกเหล้า

          การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้านั้น นอกจากเรื่องความเจริญทางด้านวัตถุ โครงสร้างพื้นฐานอาชีพและรายได้ของประชาชนแล้ว การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนถือเป็นอีกเรื่องที่สำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำท้องถิ่นที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนั้นถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการไปพัฒนาด้านอื่นๆ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ที่มีนายณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ได้มีนโยบายที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นหลักโดยให้ความสำคัญกับนโยบายสร้างการศึกษาให้กับเด็กๆ และเยาวชน มีนโยบายในการสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ เพราะเห็นว่าหากสามารถทำ 2 เรื่องดังกล่าวนี้ให้ประสบผลสำเร็จก็จะทำให้การพัฒนาด้านอื่นๆ ประสบผลสำเร็จตามไปด้วย

 

          นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากนโยบายดังกล่าวแล้ว อีกเรื่องที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษและได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง คือ การรณรงค์โครงการปลอดเหล้า เพื่อให้ภายในเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารปลอดจากเหล้า โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งโครงการรณรงค์ปลอดเหล้าของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีหลักๆอยู่ 4 โครงการ คือ 1.โครงการปลอดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา โดยจะมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่และพนักงานของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารงดเหล้าตลอดช่วงเข้าพรรษา โครงการที่ 2 คือ โครงการแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้าที่จัดขึ้นในเดือนตุลาคม โดยตลอดการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีนี้จะไม่มีเหล้าเข้ามาเกี่ยวข้องในงานเด็ดขาด ซึ่งโครงการนี้ สสส.ได้เข้ามาสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน

 

          นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร กล่าวต่อว่า โครงการที่ 3 คือ โครงการเล่นน้ำสงกรานต์ไม่ดื่มเป็นการรณรงค์เพื่อให้การเล่นน้ำสงกรานต์เป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นไปตามประเพณีอย่างแท้จริงโดยไม่มีแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนโครงการที่ 4 คือ โครงการรณรงค์การจัดงานแต่งงาน หรืองานมงคลอื่นๆ ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยจะทำการรณรงค์ให้การจัดงานต่างๆ เหล่านี้ปราศจากแอลกอฮอล์ หากงานไหนไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะมีงบประมาณส่วนตัวเข้าไปช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่

 

          ส่วนในช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารก็ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่งนอกจากการรณรงค์เรื่องเมาไม่ขับตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว ยังได้ส่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลไปตั้งด่านตรวจร่วมกับตำรวจ เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยและดูแลการเดินทางของพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัยตลอดช่วงระยะเวลาการรณรงค์ 7 วันอันตราย ซึ่งผลจากการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในหลายกิจกรรมของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ทำให้ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากการเมาแล้วขับลดลงเป็นอย่างมาก

 

          ผมมองว่าเหล้ามันเป็นจะทำให้คนเราขาดสติในการทำอะไรในทุกเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสาเหตุหลักในการทำให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนและการกินเหล้าทำให้ครอบครัวเสียประโยชน์ในหลายเรื่อง จึงคิดว่าน่าจะมีการรณรงค์ให้ทำกิจกรรมปลอดเหล้าอย่างจริงจัง นอกจากนี้ การจัดทำโครงการต่างๆ นั้น เราอยากให้เยาวชนของเรารู้ว่าการที่เขาดื่มแอลกอฮอล์มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการไปสู่ยาเสพติดประเภทอื่นๆ เป็นการทำลายชีวิตและอนาคตของตัวเอง”

 

          นายณรงค์ศักดิ์ บอกว่า ปัจจุบันหลายส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะรัฐบาลถึงแม้จะมีการรณรงค์ให้มีการเลิกเหล้าโดยใช้เงินไปเป็นจำนวนมาก แต่อีกทางหนึ่งก็ยังมีการอนุญาตให้มีการผลิตเหล้าขายอย่างมากมาย ในฐานะของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงเห็นว่านอกจากจะช่วยเหลือประชาชนในการพัฒนาด้านต่างๆ แล้ว การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรณรงค์ให้ประชาชนเลิกยุ่งเกี่ยวกับเหล้า และสิ่งเสพติดอื่นๆ ก็เป็นอีกหน้าที่ที่สำคัญที่ผู้นำท้องถิ่นน่าจะทำได้ เพราะจะเป็นตัวช่วยให้การพัฒนาด้านอื่นๆ ประสบความสำเร็จไปด้วย เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ถือเป็นหนึ่งท้องถิ่นที่ได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ให้ประชาชนเลิกยุ่งเกี่ยวกับเหล้าและสิ่งเสพติดอื่นๆ ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เห็นว่าหากประชาชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหล้าและสิ่งเสพติดแล้ว จะส่งผลให้การพัฒนาด้านต่างๆ ของเทศบาลสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

 

 

 

update : 05-01-54

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ