“ทพ.กฤษดา” เยี่ยม TGLIP และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

“ทพ.กฤษดา” เยี่ยม tglip และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประกาศหนุนการทำงานของภาคีทั้งการเสริมการประสานงานและพัฒนาศักยภาพคนทำงานในภาคีเครือข่ายต่างๆ อย่างเต็มที่

“ทพ.กฤษดา” เยี่ยม tglip และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

เมื่อเร็วๆ นี้ ทพ.กฤษดา เรืองอารีรัตน์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และทีมงานภาคีสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดินทางสู่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม เพื่อเยี่ยมแผนงานพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทยระดับนานาชาติ หรือthaihealth global link initiative program (tglip) ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรารศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้จัดการแผนงานพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทยระดับนานาชาติ หรือ tglip กล่าวว่า tglip เป็นหน่วยงานการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อสุขภาพ ได้แก่ บุหรี่ เหล้า โรคไม่ติดต่อ สุขภาพทางเพศ และผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดประชุมเชิงนโยบายที่สำคัญระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพ และการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยไทยอีกด้วย

“ในปีนี้ การทำงานของ tglip จะปรับสู่งานเชิงรุกมากขึ้น โดยวางแผนจะเปิดอบรมด้านการนำเสนอและการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยหรือนักวิชาการไทย ได้พัฒนาทักษะของตนในการเผยแพร่ผลงานสู่เวทีนานาชาติมากขึ้น เนื่องจากเมืองไทยมีนักวิชาการที่มีความสามารถหลายคน แต่ยังขาดประสบการณ์ในการนำเสนอที่เป็นสากล ซึ่งการอบรมนี้ จะเข้ามาช่วยเติมเต็มศักยภาพของนักวิชาการไทยได้ จึงขอฝากสำนักภาคีสัมพันธ์ของ สสส.ให้ช่วยประชาสัมพันธ์งานเวทีการอบรมนี้ไว้ด้วย” รศ.ดร.ชื่นฤทัย กล่าว

“ทพ.กฤษดา” เยี่ยม tglip และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ด้าน ทพ.กฤษดา กล่าวว่า สสส.ได้ปรับยุทธศาสตร์ 10 ปีของ สสส.ใหม่ โดยเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลมากขึ้น มุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาทำงานภาคสังคมมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพคนทำงานเดิมในด้านต่างๆ อาทิ การอบรมด้านการสื่อสาร ทักษะการทำสื่อ การทำกระบวนกร ฯลฯ ทั้งนี้ ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ สสส.จะเปิดสำนักงานใหญ่ที่ใหม่ ภายในจะมีศูนย์การเรียนรู้ ให้ภาคีต่างๆ ได้เข้าไปใช้พื้นที่จัดกิจกรรม ประชุม อบรม เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน

นพ.สุริยเดว ทริปาตีจากนั้น ทพ.กฤษดาและทีมงานได้เดินทางไปที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยมี นพ.สุริยเดว ทริปาตี ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นพ.สุริยเดว กล่าวว่า สถาบันฯ เป็นองค์กรชั้นนำระดับชาติ ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว เพื่อเสริมสร้างเด็กและเยาวชนไทย ให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชน ในการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตแก่เด็กและเยาวชน อันได้แก่ พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลังเพื่อนและกิจกรรม และพลังชุมชน ซึ่งต้นทุนชีวิตเหล่านี้เอง ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เป็นโปรแกรมสร้างชาติ ที่อยากให้ทุกภาคส่วนในสังคมช่วยกันผลักดัน ทั้งระดับพื้นที่และระดับประเทศ

“ทพ.กฤษดา” เยี่ยม tglip และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ด้าน ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า งานด้านการศึกษาเป็นปัญหาใหญ่ ที่ต้องมุ่งไปที่ระบบกระจายจากศูนย์กลางสู่ท้องถิ่น เมื่อชุมชนเข้มแข็ง ย่อมสามารถช่วยเหลือโรงเรียนได้ ซึ่งต้องมีการประสานกับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนในการผลักดันการทำงานและวิจัยร่วมกัน ส่วนในหนุนเสริมการทำงานของสถาบันฯ เห็นว่าการรักษาคนทำงานเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งการที่จะรักษาคนทำงานไว้ได้ต้องทำให้เขารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเติมเต็มความสามารถ ตรงส่วนนี้ สสส.พร้อมที่จะสนับสนุนการอบรมต่างๆ เพื่อให้ภาคีสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น 

เรื่องโดย: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน team content www.thaihealth.or.th

 

Shares:
QR Code :
QR Code