ถอดหัวใจองค์กรพระพุทธศาสนา 5 สาย ในประเทศไทย

featured

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ หอภาวนาสิทธิโชค วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พระราชวรมุนี คณะบดีคณะพุทธศาสตร์ และ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แถลงสรุปผลการวิจัยแผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย “ถอดรหัสหัวใจองค์กรพระพุทธศาสนา 5 สาย ในประเทศไทย” โดยมีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมแถลงแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การประยุกต์เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา และศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ แถลงแนวทางการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/LbN9VN

Shares:
QR Code :
QR Code