ถอดบทเรียนและพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเยาวชน

ที่มา : เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล จากเวทีเพื่อถอดบทเรียนและพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเยาวชน


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล


เวทีเพื่อถอดบทเรียนและพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเยาวชน thaihealth


เวทีถอดบทเรียนและพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนกลไกด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลเมืองปากพูน


เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เช่น ยาเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เกเร หนีเรียน มั่วสุม ไม่รักท้องถิ่นฯลฯ จึงเห็นพ้องตรงกันว่า ควรจะมีเครือข่ายพี่เลี้ยงในพื้นที่ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องตามช่วงวัย


เทศบาลเมืองปากพูน มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ศูนย์พัฒนาชนบท ผสมผสานกระบี่ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ได้ร่วมกันจัดประชุมเวทีถอดบทเรียนและพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนกลไกด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลเมืองปากพูน


เวทีเพื่อถอดบทเรียนและพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเยาวชน thaihealth


โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นพี่เลี้ยงกลุ่มเด็กและเยาวชน , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ,ครูและนักเรียน กศน.ตำบลปากพูน, สภาองค์กรชุมชนและกองทุนสวัสดิการชุมชน, เจ้าหน้าที่ ทีมนักถักทอชุมชน โดยมีนักถักทอชุมชนจากอบต.สระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากพูน สาขาบ้านตลาดพฤหัส


ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดำเนินงานโดยสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สนับสนับโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

Shares:
QR Code :
QR Code