ต้านภัยเอ็กซโปบุหรี่ล่า 5 หมื่นชื่อ ยื่นนายกฯ

ชี้รัฐแสดงจุดยืน ตามอนุสัญญาควบคุมยาสูบ

 

 

 

ต้านภัยเอ็กซโปบุหรี่ล่า 5 หมื่นชื่อ ยื่นนายกฯเครือข่ายต้านภัยเอ็กซโปบุหรี่ล่าเกือบ 5 หมื่นรายชื่อ  ยื่นนายกฯค้านงานเอ็กซโปบุหรี่ ให้รัฐบาลแสดงจุดยืน พร้อมปฏิบัติตาม ม. 5.3 ของอนุสัญญาควบคุมยาสูบ ห้ามรัฐยุ่งเกี่ยวกับบริษัทบุหรี่

 

ที่ ห้องกมลทิพย์1 โรงแรมสยามซิตี้  กรุงเทพฯ  เครือข่ายต้านภัยเอ็กซโปบุหรี่ (Thai Network Against Tabinfo  Asia 2009)  ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในด้านสุขภาพกว่า 476 องค์กร จัดงานแถลงข่าวต้านเอ็กซโปบุหรี่ TABINFO ASIA 2009  โดย น.ส.ภัทธิดา คงสมบูรณ์โชค นักเรียนชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑลเป็นตัวแทนเยาวชนแถลงข้อเรียกร้อง และมอบรายชื่อคัดค้านการจัดเอกซ์โปบุหรี่จำนวน 43,944 คน ต่อนายอิสรา สุนทรวัฒน์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้แทนนายกรัฐมนตรี

 

นพ.หทัย  ชิตานนท์  ประธานเครือข่ายต้านภัยเอ็กซโปบุหรี่  กล่าวว่า  บริษัทบุหรี่ข้ามชาติได้รุกคืบมาขยายตลาดในภาคพื้นเอเชีย  และโปรโมทสินค้ายาสูบรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ บุหรี่ชูรส  บุหรี่ไร้ควันรูปแบบต่าง ๆ และใช้เวทีเอ็กซโปบุหรี่เพื่อท้าทายอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก จึงมีความเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันต่อต้านความอหังการ์ของ พ่อค้าแห่งความตายเหล่านี้

 

รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้จัดการแผนงานเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า เครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเป็นเครือข่ายที่สร้างเภสัชกรที่มีความรู้คู่คุณธรรม ร่วมคัดค้านการจัดงาน TABINFO ASIA 2009 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะขายบุหรี่ให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้คนป่วยและตายมากขึ้น โดยผู้จัดการประชุมระบุสาเหตุที่เลือกมาจัดงานที่ประเทศไทยว่า เอเชียเป็นตลาดบุหรี่ที่ใหญ่ที่สุดและโตเร็วที่สุดในโลก จึงมีการระดมรายชื่อผ่านหน่วยงานในความรับผิดชอบของคณะเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการสร้างจิตสาธารณะแก่นิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่จะได้ร่วมกันทำงานตรงตามเจตนารมณ์ ความรู้คู่คุณธรรม

ต้านภัยเอ็กซโปบุหรี่ล่า 5 หมื่นชื่อ ยื่นนายกฯ 

ด้าน ศ.พญ. สมศรี  เผ่าสวัสดิ์      ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 17 องค์กร กล่าวว่า ที่ประชุมเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพได้แสดงความจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการจัดงาน TABINFO ASIA 2009 โดยได้ร่วมระดมรายชื่อผู้คัดค้านการจัดงานจากเครือข่ายวิชาชีพ จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพราะทุกวันนี้คนป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก็ล้นมือสถานบริการอยู่แล้ว การที่บริษัทบุหรี่มาจัดงานระดมสมองเพื่อขายบุหรี่ให้เพิ่มขึ้น เป็นเรื่องที่รับไม่ได้

 

                ในขณะที่ คุณการุญ  ตระกูลเผด็จไกร   นายกสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย  อดีตลูกค้าผู้ภักดีที่กลายเป็นเหยื่อจากความโลภของธุรกิจบุหรี่ ร่วมคัดค้านในนามของผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่และสมาชิกสมาคมฯกว่า 2,400 คนที่ต้องสูญเสียการพูดไปตลอดชีวิต  อยากถามว่าผู้บริหารบริษัทบุหรี่ว่า  เป็นคนพันธุ์ไหนกันแน่ และขอเรียกร้องคนไทยที่สูบบุหรี่ทุกคน  ทำสิ่งที่บริษัทบุหรี่กลัวที่สุดด้วยการเลิกสูบ

 

                นายฉัตรชัย ชาญวิบูลย์ศรี เลขาธิการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) กล่าวว่า สนภท.ได้ร่วมกันระดมรายชื่อคัดค้านการจัดงานของอุตสาหกรรมบุหรี่ ซึ่งเรามั่นใจว่าเสียงทุกเสียงทุกพลังจะทำให้เยาวชนตื่นตัวในกลยุทธ์กับการตลาดของบริษัทบุหรี่ และบอยคอตบริษัทบุหรี่  รวมทั้งจะไม่สูบบุหรี่

นางสาวภัทธิดา คงสมบูรณ์โชค นักเรียนชั้นมัธยมปลาย  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล  กล่าวว่า การจัดงานเอ็กซโปบริษัทบุหรี่  เป้าหมายที่แท้จริงคือเยาวชนและเป็นงานที่อุตสาหกรรมบุหรี่ใช้ประเทศไทย  เป็นที่วางแผนทำร้ายเยาวชนทั้งในประเทศไทย  ภูมิภาคเอเชีย และทั่วโลก  เราจึงพยายามช่วยกันรณรงค์ในกลุ่มเพื่อนเยาวชนด้วยกัน เพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อของอุตสาหกรรมบุหรี่ 

 

                ด้าน นพ.สมชายโชติ   ปิยะวัชร์เวลา  เลขาธิการชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า ชมรมแพทย์ชนบทจะเฝ้าระวังการบริจาคของธุรกิจบุหรี่แก่หน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 5.3  อนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก ว่าด้วยการคุ้มครองนโยบายสาธารณะจากอิทธิพลของธุรกิจยาสูบ  ที่ไม่ให้หน่วยงานรัฐยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมใด ๆ หรือรับบริจาคจากธุรกิจยาสูบ เนื่องจากการบริจาคใด ๆ ของบริษัทบุหรี่ก็เพื่อลดทอนกระแสการควบคุมยาสูบ  เพื่อจะขายบุหรี่ให้ได้มากขึ้น และชมรมแพทย์ชนบท จะติดตามข้อเรียกร้องที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีมติเห็นชอบในการดำเนินการตามมาตรา 5.3

 

                ภาคีเครือข่ายที่ร่วมต้านภัยเอ็กซโปบุหรี่มีจำนวนรวม 476 องค์กร ซึ่งรวมถึงเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่, เครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย, คณะเภสัชศาสตร์ 13 สถาบัน, คณะพยาบาลศาสตร์ 15 สถาบัน, คณะทันตแพทย์ศาสตร์ 8 สถาบัน,  สถาบันการศึกษาสาธารณสุข  17 สถาบัน, คณะแพทยศาสตร์ 17 สถาบัน, ชมรมแพทย์ชนบท, เครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่, เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เป็นต้น. 

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

Update : 04-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

               

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code