ติวข้าราชการ `ลดน้ำหนัก…ลดโรค`

         ติวข้าราชการให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างถูกวิธี เพื่อห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง


/data/content/26432/cms/e_abcdfhly1569.jpg


          ที่โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม. วันที่ 10 พ.ย. สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรนิติบัญญัติ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ร่วมจัดกิจกรรมโครงการรักษ์สุขภาพ หลักสูตร "ลดน้ำหนัก…ลดโรค และ ไทเก๊ก…เสริมดุลยภาพชีวิต" ให้กับข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดย รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก เป็นวิทยากรชี้แนะให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างถูกวิธี มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ให้รู้ว่าเมื่อไหร่จึงเรียกว่า "อ้วน" ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากภาวะน้ำหนักเกิน การควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างถูกวิธี และเคล็ดลับเพื่อให้มีสุขภาพดี นอกจากนี้ อ.ไกวัล นรเศรษฐกมล (โจวเหล่าซือ) ได้มาสอนการออกกำลังกายแบบ "ไทเก๊ก" เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกาย เพื่อการบำบัดโรคด้วยวิธีการออกกำลังกายแบบ "ไทเก๊ก" ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีขึ้นได้


          ทั้งนี้ปัจจุบันมีบุคคลจำนวนไม่น้อยที่ต้องดำเนินชีวิตอย่างเร่งรีบ ต้องทำงานหนักเนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทำให้ขาดความสนใจในการดูแลตนเอง โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพอนามัยและการออกกำลังกาย ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพดี มีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและการรับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เป็นอันตราย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งๆ ที่สามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง และการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม โดยหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้บุคคลสามารถปฏิบัติหน้าที่และทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ