ตั้งเป้าใหม่คนไทยดื่มนมเพิ่มเป็น25ลิตร/คน/ปี

ที่มา : ไทยโพสต์


ตั้งเป้าใหม่คนไทยดื่มนมเพิ่มเป็น25ลิตร/คน/ปี thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงเกษตรฯ จับ มืออุตสาหกรรมนม อย. สธ. สร้างสถิติใหม่การดื่มนมของคนไทย ตั้งเป้าเพิ่มจาก 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2569


เนื่องในโอกาสที่วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันดื่มนม โลก (World Milk Day) โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่ง สหประชาชาติ (FAO) ได้ริเริ่ม มาตั้งแต่ปี 2544 โดยปีนี้ประเทศ ไทยได้จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลกใน วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ ในแคมเปญ "นมยิ่งดื่มยิ่งดี" ในงานจะมีการออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์นมใหม่ๆ การให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของนม โดยเป็น ความร่วมมือระหว่าง 11 บริษัท ผู้ผลิตนมในนามสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย (ส.อ.น.ท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ ไทย และองค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ โดยคณะอนุกรรมการรณรงค์การบริโภคนมตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการดื่มนมของคนไทยจาก 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2569


เนื่องจากสถิติพบว่าคนไทย บริโภคน้ำอัดลมเป็นอันดับ 1 ของ อาเซียน (มากกว่า 41.13 ลิตร/ คน/ปี) บริโภคเครื่องดื่มแอลกอ ฮอล์เป็นอันดับ 5 ของโลก (มาก กว่า 52 ลิตร/คน/ปี) แต่กลับบริโภคนมอยู่ในอันดับที่ 68 ของโลก โดยบริโภคเพียง 18 ลิตร/คน/ปี หรือเพียงสัปดาห์ละ 2 แก้วเท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 113 ลิตร/คน/ปี


นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า "วันดื่มนมโลก" ได้ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชากรโลกได้เห็น คุณค่าของการบริโภคนมเพื่อเสริม สร้างสุขภาพให้แข็งแรง ในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ รณรงค์การดื่มนมภายใต้แคมเปญ "นมยิ่งดื่มยิ่งดี" เพื่อตอกย้ำถึงประโยชน์ของนมโคต่อผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ซึ่งการบริโภคนมนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรโคนมไทยได้อีกด้วย


นายชัชวาลย์ มณีทัพ นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยบริโภคนมเพียง 18 ลิตร/คน/ปี ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น 90 ลิตร/คน/ปี สิงคโปร์ 62 ลิตร/คน/ปี จีน 38 ลิตร/คน/ปี โดยมีอัตราค่าเฉลี่ยการบริโภคนมทั่วโลกอยู่ที่ 113 ลิตร/คน/ปี ซึ่งในเอเชียมีการบริโภคนม 66 ลิตร/คน/ปี ยุโรป 274 ลิตร/คน/ปี อเมริกาเหนือ 237 ลิตร/คน/ปี และลาตินอเมริกา 124 ลิตร/คน/ปี ตามลำดับ การรณรงค์ให้คนเห็นประโยชน์ของนมโคและหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมโค เป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนมทั้งระบบ โดยทางสมาคมดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการรณรงค์การบริโภคนมของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk Board) ซึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วน รวมถึงกรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับนมและการดื่มนมสำหรับคนทุกช่วงวัย


ด้านนายสรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การดื่มนมของคนไทยปัจจุบันเฉลี่ย 18 ลิตรต่อคนต่อปี ถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศญี่ปุ่น หรือในประเทศยุโรปและอเมริกา หากคนไทยดื่มนมเพียงวันละ 2 แก้ว จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพของร่างกาย รวมทั้งยังช่วยสร้างความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรไทยด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code