ตั้งเป้าผลิตครูทั่วโลก

          /data/content/25955/cms/e_acghinotuv28.jpg


          วันครูโลก 2015 ตั้งเป้าผลิตครูทั่วโลก 5.24 ล้านคน แอฟริกาใต้สะฮาราติดอันดับหนึ่งขาดครู 9 แสนคน นักวิชาการ สสค.ชี้ ‘การเปลี่ยนผ่านครูเก่า-ใหม่’ เป็นโอกาสพัฒนาระบบการศึกษาทั่วโลก


          วันที่ 30 ก.ย. 57 ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐศาสตร์การศึกษา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ระบุว่า ในวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี ยูเนสโกประกาศให้เป็นวันครูโลก (World Teacher’s Day) เพื่อระลึกถึงความสำคัญของครูทั่วโลก โดยจัดให้มีการเสวนาระดับนานาชาติในประเด็น “Invest in the future, Invest in teachers” ในปีนี้ ซึ่งมีประเด็นที่ประชุมได้ให้ความสำคัญ ได้แก่ 1. การเพิ่มจำนวนครู  2. ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของครูต่อคนรุ่นใหม่ และ 3. บทบาทของครูต่อสังคม ซึ่งจากการประมาณการณ์ภายในปี 2558 พบว่าทั่วโลกจะต้องการครูจำนวน 5.24 ล้านคน ทดแทนครูที่ออกจากระบบ 3.66 ล้านคน และครูที่จะมารองรับการขยายตัวทางการศึกษาอีก 1.58  ล้านคน ทั้งนี้ทวีปแอฟริกา เป็นภูมิภาคที่มีความต้องการครูสูงสุดในโลก คือ ต้องการครูจำนวน 9 แสนคน หรือราวร้อยละ 63 ของความต้องการครูทั้งหมดทั่วโลก


           นอกจากนี้ยังมีประเทศที่ตั้งเป้าผลิตครูให้ได้ภายในปี 2558 ประกอบด้วย ประเทศไนจีเรีย ปากีสถาน สาธารณรัฐโมซัมบิก อูกันด้า และแทนซาเนีย


           “สำหรับประเทศไทยเองภายใน 10 ปีข้างหน้านี้เราจะมีครูเกษียณรวมกันสูงถึง 180,000 คนเป็นอย่างน้อย คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนครูในระบบการศึกษาในปัจจุบัน ด้วยจำนวนโรงเรียนของรัฐทั่วประเทศราว 32,000 โรงเรียน ทุกโรงเรียนจึงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครูโดยเฉลี่ย 6 ตำแหน่งตลอด 10 ปีข้างหน้านี้ ดังนั้นมาตรการทดแทนครูที่กำลังจะเกษียณจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งในระบบการศึกษานี้จะมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนของไทยอย่างมาก ฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านของการเกษียณอายุและการบรรจุครูใหม่ดังกล่าว จึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญของทุกระบบการศึกษาทั่วโลกที่จะผลิตและพัฒนาครูแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สามารถตอบสนองต่อความท้าทายในระบบการศึกษาในยุคนี้ที่มีทั้งปัญหาเก่า เช่น ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ และความท้าทายใหม่เช่นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็นต้น” ดร.ไกรยสกล่าว


 


 


              ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

Shares:
QR Code :
QR Code