“ตลาดนัดนโยบาย” แก้ทุกข์ประเทศ

จิตนาการใหม่เพื่อคนไทยลุกขึ้นสู้พร้อมกัน!

 “ตลาดนัดนโยบาย” แก้ทุกข์ประเทศ

          เพราะเชื่อในพลังการเมืองภาคประชาชน เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมาสถาบันวิชาการจึงได้จับมือกับองค์กรสื่อ และภาคประชาชน ในนาม “เครือข่ายขับเคลื่อนสังคมเพื่อประชาชนมีสุข” เปิด “ตลาดนัดนโยบายภาคประชาชน” ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายแก้ทุกข์ประเทศ 4 ด้านหลักสู่สาธารณะ

 

          นับเป็นครั้งแรกที่พลังประชาชนจะร่วมกันผลักดันนโยบายเพื่อแก้ปัญหาชาติ ขณะที่องค์กรวิชาการจะมาร่วมวิเคราะห์-ให้ดาว จัดระบบคุณภาพของนโยบายแต่ละพรรคการเมือง

 

          ท่ามกลางบรรยากาศร้อนระอุในศึกชิงธงเลือกตั้งของการเมืองไทย น่าจะเรียกว่า หน้าต่างแห่งโอกาสของการเมืองภาคประชาชนได้เปิดขึ้นแล้ว เป็นจังหวัดดีที่สุดที่เสียงประชาชน จะกังวานก้อง และมีพลังพอที่พรรคการเมืองต่างๆ จะได้ยินอย่างสนใจฟัง

 

          ภาคประชาชน ภายใต้การผนึกความร่วมมือของ องค์การวิชาชีพสื่อร่วมกับองค์กรวิชาการ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.) คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัย สังคม จุฬาฯสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกันเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสการมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดนโยบายที่รัฐบาลใหม่ควรให้ความสำคัญเร่งด่วน โดยมีฐานข้อมูล/ข้อเท็จจริงด้านวิชาการสนับสนุน 4 ด้านหลัก คือ

 

          1. “คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน” มุ่งเน้นสร้างสวัสดิการให้คนไทยมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่าน 3 กองทุนสวัสดิการ คือ กองทุนสวัสดิการเพื่อการชราภาพ กองทุนสวัสดิการแรงงาน และกองทุนการชดเชยความเสียหายจากการบริการสุขภาพ

 

          2. “ปัญญาไทยไม่อ่อนแอ” เพื่อพัฒนาพลังปัญญาของชาติ สร้างขุมปัญญา ฐานความรู้ให้กับประเทศ ผ่าน 3 นโยบาย คือ หนึ่งตำบล หนึ่งศูนย์เรียนรู้ กองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ และกองทุนเพื่อพัฒนาเยาวชนและสังคม

 

          3. “คนไทยไม่เสี่ยงภัย” เพื่อสวัสดิภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเริ่มต้นที่นโยบาย ระบบรถโดยสารสาธารณะ และนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัย

 

          4. “คนไทยต้องไม่หิว” เพื่อนำสู่การแก้ปัญหาปากท้องประชาชนผ่านนโยบายที่รูปธรรมที่สามารถทำได้คือ นโยบายยางพารา สร้างเศรษฐกิจประเทศ ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล การปรับระบบบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดการบูรณาการที่จังหวัด และนโยบายการใช้ประโยชน์จากที่ดินทั่วประเทศ

 

          นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ฐานะตัวแทนสถาบันวิชาการ กล่าวว่า “ตลาดนัดนโยบาย เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งฉุกคิดที่จะตั้งคำถามกับพรรคการเมืองที่กำลังประกาศนโยบายกันอยู่ โดยเครือข่ายจัดทำชุดนโยบายตัวอย่างให้ประชาชนเปรียบเทียบกับนโยบายของพรรคการเมือง ประชาชนฉลาดขึ้นมากในปัจจุบัน เมื่อฟังการหาเสียงแล้วย่อมจะตั้งคำถาม เช่น นโยบายแบบ “ให้ฟรี” หรือ “ลด แลก แจก แถม” ทั้งหลายจะต้องใช้งบประมาณสักเท่าใด จะหาเงินมาจากไหน หรือจะปัดภาระหนี้สินให้กับคนชั้นลูกหลานในอนาคต ทั้งนี้ตัวอย่างนโยบายของเครือข่ายจะบอกจำนวนงบประมาณที่ต้อใช้ไว้ด้วย แต่นโยบายพรรคาการเมืองส่วนใหญ่จะไม่บอกประชาชน “

 

          เมื่อตลาดนัดนโยบายเปิดแล้ว จากนี้ไปทางเครือข่ายจะติดตามตรวจสอบนโยบายพรรคการเมืองผ่านการจัดเวทีอีก 5 ครั้ง เพื่อให้พรรคการเมืองมาแสดงวิสัยทัศน์ในหมวดนโยบายหลักๆได้แก่

 

          16 พย. การแสดงวิสัยทัศน์รวมของพรรคการเมืองแตละพรรค ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

          23 พย. เวทีนโยบายเศรษฐกิจ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

          30 พย. เวทีนโยบายด้านสังคม

 

          10 ธค. เวทีนโยบายด้านความมั่นคงและ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

          14 ธค. เวทีนโยบายการศึกษาจัดโดยสถาบันรามจิตติ และ กกว.

 

          ในเวทีดังกล่าว จะมีการ ติดดาวให้กับนโยบายที่พรรคการเมืองนำเสนอในแต่ละเวที โดยทีม “คอมเม้นเตเตอร์” ผู้เชี่ยวชาญประเด็นนั้นๆ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่รับฟัง จะเป็นผู้ร่วมติดดาวให้นโยบายที่พรรคการเมืองเสนอด้วย

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ภาพประกอบ : หนังสือรายงานประจำปี 2549 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

 

 

 

Update : 25-08-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code