ตลาดนัดชวนอ่านสู่การพัฒนาคนที่ยั่งยืน

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 


ตลาดนัดชวนอ่านสู่การพัฒนาคนที่ยั่งยืน thaihealth


การจะสร้างพื้นฐานของการ พัฒนาคนในประเทศให้เข้มแข็ง และ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้นั้น คนในประเทศต้องมีรากฐานเรื่องรักการอ่าน การเขียนควบคู่ไปกับมีความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ


จากพระราชดำริของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีกระแสรับสั่งกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการว่า อยากให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว จึงได้จัด โครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ชุมชนตลาดนัดชวนอ่าน พร้อมมอบป้ายโครงการฯ ให้กับ สำนักงาน กศน.จังหวัดกรุงเทพมหานครและสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ในงาน "ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี


ตลาดนัดชวนอ่านสู่การพัฒนาคนที่ยั่งยืน thaihealth


ทั้งนี้ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะของผู้ขับเคลื่อนสนับสนุนให้คนไทยรักการอ่าน โดยดำเนินงานผ่านแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ซึ่งทำหน้าที่จุดประกายการอ่านให้กับประชาชนทั่วทุกจังหวัด ได้รับมอบโล่ผู้สนับสนุนโครงการฯ จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. เป็นผู้แทนรับมอบ


ตลาดนัดชวนอ่านสู่การพัฒนาคนที่ยั่งยืน thaihealth


พร้อมกันนี้ ดร.นพ. ไพโรจน์ ได้เปิดเผยกล่าวถึงแนวทางการสนับสนุนแผนการอ่านของคนไทยว่า เป้าหมายสูงสุดของ สสส. คือการทำให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม และปัญญา การอ่านเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญที่จะกระจายความรู้สู่ประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นการอ่านจากหนังสือ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ


"สสส. เล็งเห็นว่าช่องทางการอ่านเป็นงานสำคัญที่เราต้องเข้าไปทำงานร่วม โดยทำงานตั้งแต่ผลิตเนื้อหา การสื่อสารประชาสัมพันธ์และเข้าถึงประชาชน โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายของ สสส. เช่น แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อหนุนเสริมเรื่องออกระเบียบนโยบายต่างๆ และร่วมทำงานปูพรมในระดับพื้นที่ โดยมีพื้นที่ต้นแบบและขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป


โครงการวันนี้ เราได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อยากให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด เราจึงออกแบบร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ผลักดันให้เกิด โครงการฯ นี้ขึ้น และเปิดตัวโมเดลในพื้นที่ ซึ่งทาง กศน.ได้รับมอบในการขับเคลื่อนสู่โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ใน 77 จังหวัด ซึ่งจะทำให้เข้าถึงประชาชนทั่วทั้งประเทศและเกิดความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเป็นเป้าหมายการทำงานของ สสส." ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิต สุขภาวะ สสส. กล่าว


ตลาดนัดชวนอ่านสู่การพัฒนาคนที่ยั่งยืน thaihealth


สำหรับแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ผลักดันเรื่องการอ่านสู่ทุกจังหวัดด้วยโครงการดีๆ มากมายอย่าง แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. นั้น สุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนฯ ได้เล่าถึงสถานการณ์การอ่านในปัจจุบันว่า จำนวนสถิติของการอ่านในระดับชาติ ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่า งานที่แผนงานฯ ทำ และเครือข่ายการอ่าน ที่เราสร้างมีความเข้มแข็ง จนผลักดัน ให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็น วันหนังสือเด็กแห่งชาติ


"ในทศวรรษแห่งการอ่านนี้ เราจะเห็นความร่วมมือมากขึ้นจากภาคส่วนต่างๆ ยิ่งพระองค์ท่านทรงดำริเรื่องตลาดนัดการอ่าน มีห้องสมุดเคลื่อนที่ในตลาด ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดี ด้านภาคีของแผนการอ่านฯ ผลักดันเรื่องการอ่านในชุมชนมากว่า 4 ปีแล้ว โดยมีต้นแบบอยู่ที่ จ.สุรินทร์ โดยการอ่านเข้าไปทำให้คนในพื้นที่เบิกบาน และขยับจากการอ่าน ไปสู่เรื่องอื่นๆ ด้วย จนมีลานการอ่านที่ เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ที่เกิดจากตลาด  10 กว่าพื้นที่ และเริ่มจุดประกาย ความสนใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆ"  สุดใจ กล่าวอธิบาย


ตลาดนัดชวนอ่านสู่การพัฒนาคนที่ยั่งยืน thaihealth


เมื่อใดที่เราสามารถสร้าง เครือข่ายนักอ่านที่เข้มแข็งขึ้นมาได้ แน่นอนว่า "ชุมชน" ที่เข้มแข็งย่อมเกิดขึ้นตามมาด้วย และเมื่อนั้น  การพัฒนาประเทศสู่สถานะที่  'มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน' ของประเทศไทยก็จะไม่ใช่เรื่องเกินฝันอีกต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code