ตราดร่วมพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชน

ตราดเดินหน้าพัฒนาการศึกษาเตรียมอาชีพให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา


พัฒนาการศึกษาเตรียมอาชีพให้แก่เยาวชน thaihealth


เมื่อเร็วๆ นี้ คณะสสค. นำโดย นพ. สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และคณะทำงานปฏิรูปการเรียนรู้ จ. ตราด เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อหารือแนวทางการสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ โดยตราดเป็นหนึ่งในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยผู้ว่าราชการสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ และได้เน้นย้ำถึงความอุดมสมบูรณ์ของจ. ตราด ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจสูง เป็นจังหวัดการท่องเที่ยว


นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เป็นแหล่งประมงมีพืชผลไม้รวมถึงเป็นเขตการค้าชายแดนติดกัมพูชา อย่างไรก็ตามตราดก็มีปัญหาด้านการศึกษากล่าวคือเยาวชนเมื่อจบการศึกษาแล้วไม่ทำงานในจังหวัดและยังขาดทักษะตรงตามที่ผู้ประกอบการต้องการ


ด้านคณะวิชาการสสค. ยังได้ร่วมประชุมลงลึกการทำงานกับคณะทำงานปฏิรูปการเรียนรู้ จ. ตราด โดยมี นายธันยา หาญพล อดีตรองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรม ประธานคณะทำงานฯจังหวัดตราด ผู้อำนวยการ สพม. 17 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด และตัวแทนวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาเตรียมอาชีพให้แก่เยาวชน thaihealthมีงานทำระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดตราด โดยได้แลกเปลี่ยนการทำงานใน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่


1. การพัฒนากลไกการทำงานจังหวัด ที่จะเชื่อมโยงหน่วยการศึกษา และหน่วยเศรษฐกิจและผู้ประกอบการ


2. การวิจัยสถานการณ์ตลาดแรงงาน (โอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของตราด) เพื่อนำมาเป็นข้อมูลวางแผนการจัดการศึกษา


3. การออกแบบแผนการสอน/หลักสูตรที่สอดคล้องกับข้อมูลตลาดแรงงาน เพื่อให้เยาวชนได้เตรียมพร้อมด้านอาชีพและมีงานทำในจังหวัด หากไม่ศึกษาต่อ


4. การนำร่องแผนการสอนด้านอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวทางการทำงานทั้ง 4 ประเด็นและจะจัดทำเป็นแผนการทำงานในจังหวัดตราดต่อไป


 


 


ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ