ตรัง เร่งประชาสัมพันธ์เรื่องกระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์

ที่มา:สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ตรัง เร่งประชาสัมพันธ์เรื่องกระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ thaihealth


แฟ้มภาพ


พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จึงขอแจ้งให้ทราบว่า การจำหน่ายกระเช้าของขวัญสำเร็จรูปที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วย หรือการจัดกระเช้าของขวัญที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด ไม่สามารถจะกระทำได้เพราะเป็นความผิดตามมาตรา 30 (5) และอาจจะเป็นความผิดตามมาตรา 32 กรณีที่มีการกระทำที่เป็นการโฆษณาหรือสื่อสารการตลาดร่วมด้วย


          นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จึงขอแจ้งให้ทราบว่า การจำหน่ายกระเช้าของขวัญสำเร็จรูปที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วย หรือการจัดกระเช้าของขวัญที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด ไม่สามารถจะกระทำได้เพราะเป็นความผิดตามมาตรา 30 (5) และอาจจะเป็นความผิดตามมาตรา 32 กรณีที่มีการกระทำที่เป็นการโฆษณาหรือสื่อสารการตลาดร่วมด้วย


          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงขอชี้แจงแนวทางการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ดังนี้ การจำหน่ายกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วย เข้าลักษณะเป็นการกำหนดเงื่อนไขการขายที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการขายพ่วงกับสินค้าใดโดยไม่ต้องมีเหตุผลพิเศษ ว่าเป็นการกระทำเพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นกว่าการขายสินค้าตามปกติหรือไม่


          ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการบังคับซื้อหรือขายพ่วงด้วยเหตุผลใดก็ตาม ต้องห้ามทั้งหมด เพื่อไม่ให้เป็นการชักจูงใจผู้บริโภคซื้อเกินที่ตั้งใจไว้ อันนำไปสู่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น แนวทางการจัดกระเช้าของขวัญ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นั้น ต้องไม่จัดกระเช้าของขวัญสำเร็จรูปที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วย อาจจัดกระเช้าของขวัญที่มีสินค้าในรูปแบบต่างๆ กัน ให้เลือก หรือเว้นที่ในกระเช้าไว้สำหรับลูกค้าพิจารณาเพื่อเพิ่มสินค้าในภายหลัง และต้องไม่จัดทำใบปลิว รายการ โบรชัวร์ ใบแนะนำสินค้าหรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการสื่อสารการตลาดกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะเป็นความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 32


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code