ตรังโมเดล-สานพลังร่วมแก้จุดเสี่ยง

ที่มา : เดลินิวส์


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ตรังโมเดล-สานพลังร่วมแก้จุดเสี่ยง thaihealth


ตรังโมเดล แก้ปัญหา 'โค้งรำวง' สานพลังร่วมแก้จุดเสี่ยง


นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า การประชุมครั้งนี้ร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศ สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อร่วมถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ทั้งนี้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับพื้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน และเป็นสิ่งที่ช่วยหนุนการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว จ.ตรัง เป็นชุมชนที่ได้ร่วมกันดำเนินการค้นหารูปแบบวิธีการใหม่ ๆ เป็นผลดีต่อคนในพื้นที่ทำให้อุบัติเหตุลดลง ซึ่งควรมีการขยายให้ครอบคลุม และสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายให้มากขึ้น เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


นายปัญญา แดหวา รองปลัดอบต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง กล่าวว่า ต.กันตังใต้ มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าเรือ ควนมอง จุปะ เกาะเคี่ยม แตะหรำ และกันตังใต้ ประชากร 6,927 คน มีถนนเขตพื้นที่ 74 สายทาง มีสายหลัก 3 สาย เส้นทางสายหลักมีประชาชนใช้สัญจรทั้งคนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง มีจุดเสี่ยงอันตราย 3 จุด คือ บริเวณสะพานน้ำผึ้ง จุดเสี่ยงโค้งรำวง และ ถนนวังวน-เกาะเคี่ยม (จุดป่าโชน) สะพานน้ำผึ้งเชื่อมต่อระหว่างเทศบาลเมืองกันตังและต.กันตังใต้ ซึ่งสะพานเชื่อมอยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.ตรัง ได้ก่อสร้างสะพานใหม่ เมื่อปี 57 ทำให้ระดับสะพานสูงกว่าถนน และไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ เมื่อผู้ขับขี่รถถึงจุดดังกล่าวทำให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหลายราย


โดยสถิติอุบัติเหตุปี 58 บาดเจ็บ 6 ราย ปี 59 เจ็บ 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย ได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาแจ้งอบจ.ตรัง ซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหลักและคณะกรรมการ ศปถ. อ.กันตัง ลงพื้นที่สำรวจ วิเคราะห์จุดเสี่ยง และแก้ไขปัญหาด้วยการปูทับเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต แต่ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากฝั่งที่ตั้งอยู่ในเขตของเทศบาลเมืองกันตังมีเกาะกลางไม่สามารถปูทับเสริมผิวจราจรฯ ให้เสมอกับขอบสะพานได้ ยังคงเป็นอันตรายกับผู้ใช้เส้นทางอยู่ อย่างไรก็ตามได้ติดตั้งไฟเตือน ไฟกะพริบ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในยามค่ำคืน  หลังแก้ปัญหาไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในจุดนี้อีกเลย


ส่วนจุดโค้งรำวง มีลักษณะทางโค้งทำมุม 90 องศา (หักศอก) เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง มีผู้ประสบอุบัติเหตุจากการใช้เส้นทาง ก่อนปี 58 บาดเจ็บ 7 ราย ปี 59 บาดเจ็บ 5 ราย ได้แก้ไขโดยติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจร ป้ายเตือนทางโค้ง ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งป้ายเตือน ตีเส้นชะลอความเร็ว เพื่อให้ลดความเร็วของรถลงก่อนถึงทางโค้งอันตราย ซึ่งในปี 60 พบอุบัติเหตุเป็นศูนย์


นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.ตรัง ในฐานะประธานการประชุม กล่าวว่า ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน จ.ตรัง ปี 59 เกิดอุบัติเหตุ 1,357 ครั้ง บาดเจ็บ 1,694 ราย เสียชีวิต 147 ราย และในปี 60 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย. เกิดอุบัติเหตุ 1,091 ครั้ง บาดเจ็บ 1,332 ราย และเสียชีวิต 142 ราย มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ได้มีนโยบายขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ ต้องรู้หน้าที่ มีวินัย จิตอาสา ร่วมกันพัฒนาเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยงานด้านสาธารณสุขทุกระดับ ต้องเข้าถึงจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว การส่งต่อผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ต้องมีประสิทธิภาพ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดอย่างเข้มข้น

Shares:
QR Code :
QR Code