ดึงเยาวชนรักถิ่นเกิด เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ที่บ้านอีเซ ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) จัดโครงการเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ระดมความคิดจากผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชน หาวิธีชักจูงเด็กและเยาวชนสืบทอดวัฒนธรรมบ้านเกิด

ดึงเยาวชนรักถิ่นเกิด เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ที่บ้านอีเซ ศรีสะเกษ

ครูพีรชัย วงษ์เลิศ ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) รายงานว่า ภายหลังจากที่ได้รับทุนส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. จึงได้จัดสัมมนาวิชาการขึ้น

โดยมี คณะครู ผู้นำนักเรียน ผู้นำชุมชน ปราช์ญชาวบ้าน เข้าร่วมวางแผน ในประเด็นสำคัญ อาทิ จะทำอย่างไรเพื่อให้เด็กและเยาวชนสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนรวมถึงเกิดสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด รวมถึงขั้นตอนการถ่ายทอดวัฒนธรรม อาชีพท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนสู่นักเรียน

ดึงเยาวชนรักถิ่นเกิด เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ที่บ้านอีเซ ศรีสะเกษ

คุณครูพีรชัย กล่าวต่อว่า ที่ประชุมซึ่งประกอบไปด้วยทุกภาคส่วน อาทิ นายก อบต.อีเซ กำนันตำบลอีเซ กรรมการสถานศึกษา คณะครูพร้อมชุมชนประชุม ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ประเด็นการเรียนรู้ที่จะต้องสืบค้นในหัวข้อหลัก ดังนี้1.ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลอีเซ 2.แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในท้องถิ่นตำบลอีเซ 3.อาชีพที่มีในท้องถิ่นและที่นักเรียนอยากทำมีอะไรบ้าง 4.บุคคลสำคัญในท้องถิ่นตำบลอีเซ

“ตำบลอีเซ จัดเป็นพื้นที่ที่มีป่าชุมชนที่ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้เป็นทรัพยากรท้องถิ่น เป็นแหล่งหาอาหาร ยาสมุนไพร และอื่นๆ ดังนั้นโครงการนี้จำนำเด็กนักเรียนเข้าไปเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นตลอดมา ซึ่งหากได้นารูปแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โครงงานทำให้ครูแต่ละกลุ่มสาระร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้เช่นนี้ด้วยแล้ว โรงเรียนบ้านอีเซ คงจะเป็นแหล่งตำราของท้องถิ่น ให้ผู้คนรุ่นหลังๆ ได้สืบค้นเรื่องราวดีๆ ต่อไป” คุณครูพีรชัยกล่าว

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

Shares:
QR Code :
QR Code