ซ้อมแผนการอพยพคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ซ้อมแผนการอพยพคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ thaihealth


แฟ้มภาพ


พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ้อมแผนการอพยพคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการ  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ ตลอดจนเป็นการฝึกภาคปฏิบัติ


นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปี 2561 พร้อมมอบเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ จำนวน 10 ราย โดยมี นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร และเครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม


นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า  จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอุทกภัย และปัญหาวาตภัย ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ และมักเป็นคนสุดท้ายในบ้าน หรือในชุมชนที่ติดอยู่ และเป็นคนสุดท้ายที่ได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากขาดการแจ้งเตือนภัยที่คนพิการสามารถเข้าถึง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภัยพิบัติ จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม และซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ประจำปี 2561 เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการ  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ ตลอดจนเป็นการฝึกภาคปฏิบัติสำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการอพยพเคลื่อนย้ายคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างประสิทธิภาพ


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ